Udvisning, proportionalitet og kompetencefordeling

Peter Larsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rapporten tager udgangspunkt i den danske Udlændingelovs udvisningsbestemmelser, hvor udlændinge bl.a. kan udvises, hvis de har begået kriminalitet i Danmark. Rapporten diskuterer den politiske argumentation for udvisningsbestemmelserne og sammenholder denne med en række Højesteretsdomme, der i flere konkrete sager underkender afgørelser om udvisninger i første instans med henvisning til proportionalitetsprincippet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Herefter diskuteres forholdet mellem politisk og judiciel magt vedrørende spørgsmålet om praksis i udvisningssager. Derudover belyses udlændingeadministrationens rolle som garant for, at Danmark overholder internationale konventioner i udvisningssager, samt kompetence- og rollefordelingen mellem Folketinget, udlændingeadministrationen og domstolene.

EducationsAdministration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsKarin Buhman

Keywords

  • Menneskeret
  • Udlænding