Straffens legitimering

Martin Håkan Holmsgaard Rubini, Hasse Larsen, Nadja Klenz Jørgensen & Hultén Westh Jacqueline

Student thesis: Termpaper

Abstract

DK – Beskrivelse af opgaven: Retsfølelsen har været et vigtigt omdrejningspunkt i den politiske debat om skærpede straffe. Der har været rejst debat om hvorvidt det er legitimt at henvise til retsfølelsen, når retspolitikken skal fastlægges. Politikerne har henvist til borgernes ønske om skærpede straffe, men videnskaben mener at kunne påvise at dette er en misvisende håndtering af retspolitikken i forhold til dens legitimitet Vores problemformulering er derfor: Hvilken konsekvens har det politiske fokus på retsfølelse, vedrørende straf, for retspolitikkens legitimitet? ENG - Description of the report: The sense of justice has been a centre of rotation in the political debate concerning the harsher sentences. There has been a debate, whether it is legitimate to refer to the sense of justice, when criminal justice should be established. Politicians have referred to the public's wish for harsher sentences, but science believes it can prove this to be a misleading handling of the legal policy in regards of its legitimacy. Our problem statement is therefore: What consequence does the political focus on sense of justice, regarding punishment, have on the legitimacy of legal policy.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date25 Jun 2008
SupervisorsHans Aage

Keywords

  • Retsfølelse
  • Retspolitik
  • Legitimering