SOSU'er og arbejdsmiljø: Et kvalitativt studie om hvad der skal til, for at SOSU ansatte oplever, at have et bedre arbejdsmiljø, der ikke risikerer, at nedsætte deres generelle sundhed og trivsel.

Kim Peter Gyldenkvist & Maria Blankholm

Student thesis: Master thesis

Abstract

Problembaggrund: SOSU branchen består af ca. 75.000 af den danske arbejdsstyrke, og har til hovedformål at tage sig af vores gamle og syge. SOSU branchen er også en af de mest nedslidningstruede brancher. Man har igennem længere tid forsøgt, at forbedre SOSU`ers arbejdsmiljø, men kan til trods for det ikke identificere, at det er blevet meget bedre. Ny forskning har identificeret 11 vigtige elementer, der skal være tilstede under arbejdsmiljøtiltag på SOSU arbejdspladser, og aktiv ledelse og medarbejderinvolvering er 2 af dem. Elementerne er dog ikke afprøvet i praksis, og man kan derfor endnu ikke sige, om de rent faktisk kan have en positiv betydning for SOSU`ers arbejdsmiljø og dermed også deres generelle sundhed og trivsel. Problemformulering: Hvordan oplever SOSU`er, at et fokus på ledelse og medarbejderinvolvering har indflydelse på arbejdsmiljøtiltag på deres arbejdsplads, og hvilken betydning kan det have for deres sundhed og trivsel? Metode: I studiet arbejdes der primært ud fra en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang, men dog med elementer fra aktionsforskningen til at kunne facilitere den forandring som vi ønsker at undersøge. Der arbejdes med deltagerobservationer og dialogkonferencer. Der bruges semistrukturerede interviews til at indsamle det relevante datamateriale. Resultater: Af resultaterne fremgår det at de interviewede SOSU`er oplever at et fokus på ledelse og medarbejderinvolvering bidrager til at de i et større omfang end uden det fokus modtager anerkendelse, føler ejerskab over- og mestrer deres arbejdsmiljø, og opnår et socialt sammenhold internt i gruppen. Dog viser resultaterne også, at det kan være svært at nå hele medarbejdergruppen, og at de medarbejdere der ikke oplever det samme, i stedet oplever uretfærdighed. Resultaterne viser også, at de rammer der er for SOSU ansatte bidrager til at det kan være svært at have overskud til at prioritere andet end kerneopgaven, og at det går ud over arbejdsmiljøarbejdet. Konklusion: Det tyder på, at et fokus på ledelse og medarbejderinvolvering, under et specifikt arbejdsmiljøtiltag på en SOSU arbejdsplads, kan bidrage til, at gøre arbejdsmiljøtiltaget mere robust, og give medarbejderne en oplevelse af at kunne agere i forhold til deres- og deres kollegers velbefindende på arbejdet. Hvis dette kan holde på længere sigt, ser det ud som om, at det er af vigtig positiv betydning for deres sundhed og trivsel. Meget tyder dog også på, at de rammer der er sat ned over SOSU`er og deres arbejde, betyder at de ikke har mulighed for, at fastholde et reelt fokus på arbejdsmiljø over længere sigt, da det går ud over deres oplevelse af at udføre deres kerneopgave ordentligt. Det fremgår dermed også at det er vigtigt at have fokus på de 11 koncepter som helhed, og ikke blot at arbejde med enkelte af dem. Perspektivering: En anderledes tilgang til SOSU`ers arbejdsmiljø, kan have positiv betydning for branchens sundhed og trivsel. Det vil være relevant, at afprøve alle de 11 elementer fra forskningen i forhold til hinanden. Derudover vil det også være relevant at undersøge, om de samme 11 elementer kan gøre en forskel for andre brancher i Danmark. Nøgleord: SOSU, Arbejdsmiljø, Ledelse, Medarbejderinvolvering, Sundhed

EducationsHealth Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Jan 2016
SupervisorsKasper Andreas Kristensen & Erling Jelsøe

Keywords

  • Arbejdsmiljø
  • Sundhed
  • Ledelse
  • SOSU
  • Medarbejderinvolvering