Så skal jeg sat'me til at være voksen...Som noget nyt.

Ane Egebak, Lotte Hansen & Christen A. Sørensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet beskæftiger sig med, hvorledes individualisering og social arv kommer til udtryk gennem unges overgang fra grundskolen. Metodisk anvendes kvantitativ såvel som kvalitativ empiri i form af en spørgeskemaundersøgelse, samt gruppe- og individuelle interviews. Empirisk tages der afsæt i elever på 9. klassetrin, fordelt på 10 skoler i Hovedstadsområdet. Den videnskabsteoretiske tilgang læner sig op ad den kritiske teori. Til at indkredse begrebet individualisering opstilles en syntese af bla. Ulrich Beck, Thomas Ziehe og Anthony Giddens diagnose af udviklingen i det senmoderne. Endvidere inddrages Pierre Bourdieus habitusbegreb og analyse af udannelsessystemets reproducerende karakter, samt relevant forskning om social arv i forbindelse med uddannelse.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2005
SupervisorsJesper Visti Hansen

Keywords

  • Individualisering
  • Metodepluralisme
  • Social arv
  • Uddannelse
  • Kritisk teori
  • Unge