Relation Media - En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling: Relationship Media - An examination of Iterations in systems development.

Hasse Larsen, Jimmy René Lysell & Martin Svarre Christensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

ABSTRAKT “Relation Media – En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling.” er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUST-metoden samt iterationer, resulterer i et løsningsforslag på problemformuleringen. Undervejs gennemgås og analyseres flere hypoteser, der har til hensigt at skabe grundlaget for selve systemdesignet. Projektrapporten er udarbejdet via et tæt samarbejde med virksomheden Relation Media, hvilket er udmundet i en gensidig læringsproces, samt et førstehånds indtryk i brugen af iterationer og MUST-metoden. Projektrapporten indeholder brugen af ”samlet vision”, reel brugerdeltagelse, ”arbejdspraksis skal opleves”, forankring, abstrakt viden, konkret erfaring og MUST-metodens fire faser: Forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. Herudover bliver der anvendt teori vedrørende vandfaldsmetoden, den iterative proces, ”say/do” problematikken og hypotese teori. ABSTRACT "Relationship Media - An examination of Iterations in systems development." It is a project report on the subject of systems development that by the use of the MUST method and iterations results in a proposal to the research question. Through the project report several analysis and hypotheses are reviewed and analyzed to provide a foundation for the system design. The project report has been produced through close association with the firm Relation Media. This has resulted in a mutual learning process, together with a first-hand impression of the use of iterations and MUST method. The project report includes the use of "combined vision", real user participation, “work practices must be experienced”, anchoring, abstract knowledge, practical experience and the MUST methods four phases: preparation phase, the focus phase, the immersion stage and the renewal phase. In addition, there will be applied theory concerning the waterfall method, the iterative process, the “say/do” problem and hypothesis theory.

EducationsInformatic, (Bachelor/Graduate Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date17 Dec 2008
SupervisorsJesper Simonsen

Keywords

  • Iterationer
  • Informatik
  • MUST
  • systemudvikling