Prekarisering af arbejdsmarkedet: En projektrapport om fleksibilitet i arbejdslivet

Randa Sebelin, Niels Søndergaard Krogh, Marie Olesen Dørup, Emil Nielsen & Nanna Westerbye

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rapporten redegør for konsekvenserne af fleksibiliseringen af arbejdslivet for den enkelte ansatte. Med et fokus på prekære/løse ansættelser gennemgås først sociologisk teori af bl.a. Ulrich Beck, Oskar Negt og Richard Sennett, som alle fremhæver de negative sider af en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Den danske arbejdsmarkedsmodel og flexicurity-modellen drages ind som baggrundsviden for en vigtig forståelse af den høje tillid til forhandlingsproces frem for lovgivning vi har i Danmark. Vikarbranchen benyttes som case til at gå i dybden med den valgte teori og der kastes lys over væksten i løse ansættelser. Arbejdsgiverens behov for en mobil arbejdsstyrke vejes med et kritisk blik op med situationen for den enkelte vikar. Det konkluderes at en vis fleksibilitet i ansættelsen er vital, men at konsekvenserne kan være underbeskæftigelse og dårlige arbejdsforhold.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsBirgit Jæger

Keywords

  • fleksibilitet
  • fleksibel
  • arbejdssociologi
  • vikaransatte
  • vikar
  • arbejdsmarked
  • arbejdsliv
  • bureau
  • den danske model
  • vikarbureau