Planlægning af planlægning : et projekt om kommuners planlægning af trafik

Brian Kristensen, Annika Agger & Tina Roikjer

Student thesis: Termpaper

Abstract

Det er projektets udgangspunkt, at planlægning af trafik er et område, der er kendetegnet ved en kløft mellem erkendelsen af de trafikskabte miljøproblemers alvorlige karakter, f.eks. beskrevet i "Trafik 2005", og de planlægningsmæssige tiltag, der søger at løse problemerne. Årsagerne hertil er mange: Tøvende statslig planlægning, befolkningens transportkultur, problemer i den kollektive trafik og altså projektets fokuspunkt: den kommunale planlægning af trafik. Gennem interviews med ca. 15 kommuner samt omfattende teoretisk læsning, giver projektet indblik i den komplekse ramme, som den kommunale planlægger af trafik er placeret i. Projektet peger på en lang række forhold, som den kommunale planlægger kan lade sig inspirere af i det daglige arbejde med trafik- og miljøproblemstillinger. De væsentligste pointer er: Problemidentifikation: Traditionelt har trafikplanlægningen koncentreret sig om infrastrukturplanlægning samt uheldsbekæmpelse. I dag er en del kommuners problemkikkert endvidere rettet mod barriereeffekt, støjforurening, luftforurening, energiforbrug samt det visuelle miljø. Projektet opfordrer til, at problemaspektet får mere forebyggende karakter ved at fokusere på de bagvedliggende årsager til miljøproblemerne, dvs. fokus på den kollektive trafik, cykeltrafikken, biltrafikkens omfang, indretning af byens fysiske rum, etc. Organisation: Flertallet af kommuner har en sektoropdelt organisationsstruktur som vanskeliggør planlægningen af trafik og miljø, et område der går på tværs af fag- og sektorgrænser. I mange kommuner er det Vejafdelingen, der alene har ansvaret for kommunens trafik- og miljøplanlægning. Projektet konkluderer, at Vejafdelingen i højere grad bør indgå i samarbejde med f.eks. Byplan- og Miljøafdelingen (trafikplanlægning er byplanlægning!), og dermed øge mulighederne for at favne trafik og miljøplanlægningens kompleksitet. Metodegrundlag: Kommuners metodegrundlag er koncentreret om statistisk dataindsamling, prognoser, modeller, brug af målsætninger etc. Det er projektets konklusion, at dette repetoire med fordel kan suppleres med kvalitative data, f.eks. interviews med borgere om deres oplevelse af miljøproblemernes karakter, en mere kritisk tilgang til forkromede målsætninger, evaluering af gennemførte planlægningsforløb, fokus på realisering af projekter herunder fokus på ressourceallokering til trafik og miljø etc. Kommunikation: Det er projektets konklusion, at planlægningen kan beriges gennem tættere og mere systematiske kommunikationsrelationer mellem planlæggeren og eksterne aktører. Mange kommuner har et prisværdigt samarbejde med det lokale handelsliv og den lokale industri, og det er projektets påstand, at der ligger et uudnyttet potentiale i at kopiere principperne i denne samarbejdsrelation til samarbejdet med interesseorganisationer, lokalgrupper og uorganiserede borgere.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Apr 1996
Number of pages184
SupervisorsTyge Kjær & Klaus Bruun