Områdeklassificering af diffust forurenet jord

Line Skovrider & Helle Møller Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Den 1/1 2008 træder et nyt registreringssystem i kraft, der skal klassificere diffust forurenede arealer. Dermed skal arealer, der er diffust forurenede eller mistænkt for at være det, fremover områdeklassificeres. Områdeklassificeringen er et redskab, der skal benyttes til at indkredse områder, som med høj sandsynlighed er diffust forurenede. Derudover skal områdeklassificeringen sikre, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord. Problemformuleringen er som følger: Hvilken betydning kan områdeklassificering forventes at få for beskyttelse af sundhed og miljø? Dette undersøges i specialet ved at udføre en dokumentanalyse af ”Vejledning om områdeklassificering”, samt de anbefalinger kriteriegruppen og jordforureningsgruppen er kommet med. Desuden gennemgås de høringssvar, der er indkommet i forbindelse med udarbejdelsen af ændringerne til ”Lov om forurenet jord”. Der fokuseres på hvilke økonomiske, politiske og naturvidenskabelige overvejelser, der har været dominerende i forløbet. Derudover udtages og analyseres jordprøver fra Gladsaxe Kommune for indholdet af B(a)P. Resultatet diskuteres i forhold til anbefalinger i ”Vejledning om områdeklassificering”, og det diskuteres videre om de undersøgte arealer bør klassificeres på baggrund af analyseresultaterne. Resultaterne diskuteres i forhold til jordkvalitetskriterierne, og baggrunden for ændringen af kriterierne i 2006 studeres. Efterfølgende diskuteres de fremgangsmåder, som nogle kommuner har valgt til at håndtere områdeklassificeringen, og hvilken konsekvens disse valg har i forhold til beskyttelsen af sundhed og miljø. Til slut diskuteres om områdeklassificering kan sikre kontrol med diffust forurenet jord, og dermed om den kan beskytter sundhed og miljø. Ifølge resultaterne af det gennemførte forsøg skal ingen af de undersøgte områder klassificeres i forhold til de gældende jordkvalitetskriterier. Ændringen af kriterierne er foretaget på baggrund af forudsætningen om en tærskelværdi. Denne er ikke umiddelbart begrundet i tilstrækkelig toksikologisk dokumentation. Det konkluderes, at områdeklassificering kan medføre en bedre beskyttelse af sundhed og 4 miljø, da der fremover vil blive regulering af noget diffust forurenet jord, der hidtil ikke har været reguleret. Flere borgere vil blive rådgivet i forhold til den sundhedsrisiko, som lettere forurenet jord udgør, og der vil blive mere kontrol med diffus jordforurening, herunder deponering eller genanvendelse. En væsentlig mangel i loven er, at enkelt-grunde i landzone, der var kortlagt indtil hævningen af kvalitetskriterierne, ikke længere reguleres. Dette betyder, at borgerne ikke får den nødvendige rådgivning, og at der ikke er kontrol med lettere forurenet jord, således at forureningen kan spredes ukontrolleret. Vi mener, der burde være flere egentlige krav til myndighederne enten i selve jordforureningsloven eller i Miljøstyrelsens vejledning til kommunerne. Først og fremmest synes vi, det ville sikre kvaliteten af områdeklassificeringen, hvis der stilles krav til myndighederne, om at der skal anskaffes nye data i tvivlsområder, hvor der ikke er en tilstrækkelig mængde data eller data af ordentlig kvalitet, samt at der bør sættes en deadline for, hvornår nuanceringen skal være gennemført.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2008
SupervisorsHenning Schroll & Birgit Land

Keywords

  • Områdeklassificering
  • PAH'er
  • Benz(a)pyren
  • Diffus jordforurening
  • Jordkvalitetskriterier
  • Jordforureningsloven