Okult - et koncept for en kulturformidlende platform til studerende i Odense

Alexander Højfeldt Lund & Adam Villaume

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialets udgangspunkt er en oplevet problemstilling: Der findes ingen platform, der formidler kulturlivet i Odense til byens studerende. Specialet her er et forsøg på at skabe et koncept for en digital platform, som kan formidle kultur og kulturtilbud til studerende i Odense. Platformen, som vi kalder Okult, skal kombinere kritisk kulturjournalistik med en praktisk funktion ved at formidle information om kulturelle begivenheder på en let tilgængelig måde. Specialet illustrerer et ønske om at skabe en platform for kulturen i Odense, der gør det muligt for unge mennesker at opleve kulturen i byen, men illustrerer også et ønske om at hæve kulturjournalistikken op på et plan, hvor emnet bliver behandlet på samme måde som politisk stof eller udenlandsstof. Samtidig illustrerer det et ønske om at kultivere kulturens dannelsesmæssige aspekter gennem journalistikken som et modsvar til det store fokus på forbrugs- og livsstilsjournalistik. --- Denne avhandlingen tar utgangspunkt i en opplevd problemstilling: Der finnes ingen platform som kommuniserer kulturen i Odense til byens studenter. Denne avhandlingen forsøker å skape et konsept gjennom en digital platform som skal kommunisere kultur og kulturtilbud til studenter i Odense. Platformen heter Okult. Okult skal kombinere kritisk kultur journalistikk med en praktisk funksjon, som vil være å kommunisere informasjon om kuturelle begivenheter på en let tilgjengelig måte. Avhandlingen illustrerer et ønske om å skabe en platform for kulturen i Odense. Platformen skal gøre det mulig for unge mennesker å opleve kulturen i byen. Den illustrerer også et ønske om å heve kulturjournalistikken til et plan, der emnet blir behandlet på samme måte som politikk eller utenlandsstof. På samme tid illustrerer avhandlingen et ønske om å kultivere kulturens utdanningspersepktiver gennem journalistikk, som et motsvar til det økt fokus på forbruk- og livstilsjournalistikk. --- A self observed problem is the outset for this master thesis: There is no platform which communicates culture in Odense to the city’s students. This master thesis is an attempt to create a concept for a digital platform which can communicate culture and cultural events to students in Odense. We are going to call this platform Okult. Okult is going to combine critical cultural journalism with a practical function communicating information about cultural events in an easy going way. This master thesis illustrates a desire to create a platform for culture in Odense which makes it possible for young people to experience the city’s culture. Furthermore it illustrates a desire to elevate cultural journalism to a level where the subject is treated the same as the subject of politics or foreign affairs. At the same time it also illustrates a desire to cultivate the educative aspects of culture through journalism as a response to the growing focus on consumer and lifestyle journalism.

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Feb 2013
SupervisorsMaria Bendix Wittchen

Keywords

 • app
 • Bech-Karlsen
 • Hermes
 • odense
 • Okult
 • Johnson og Prijatel
 • Unni From
 • Gordon og Gordon
 • kulturjournalistik
 • kultur
 • hjemmeside
 • Nete Nørgård Kristensen
 • Habermas
 • servicejournalistik