Mikroplastik i biogødning - Mulige korttidseffekter hos E. hortensis ved eksponering for mikroplastik alene og i kombination med fluoranthen: Microplastic in biofertilizer - Possible short term effects on E. hortensis when exposed to microplastics alone and in combination with fluoranthene

Nanna Høegh Wenzell & B. Elisabeth Jensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Mikroplastik i havmiljøet er fokus for mange videnskabelige studier, og har i den seneste tid også været genstand for megen medieopmærksomhed. I skrivende stund findes der meget få studier om mikroplastik i terrestrisk miljø. I dette studie har vi undersøgt om biogødning, der består af forarbejdet spildevandsslam, kan være kilde til mikroplastik i det terrestriske miljø, og mulige konsekvenser heraf. I biogødning fra Holbæk forsyning fandt vi hhv. 5061 og 7674 mikroplastikpartikler pr g tørvægt biogødning i to udtage prøver med en afvigelse på hhv. 7,5 % og 5,0 %. Optællingen blev foretaget manuelt under stereolup ved 4x forstørrelse. Af de fundne partikler udgjorde primær mikroplastik ca. 12 % og sekundær mikroplastik i form af fibre ca. 88 % . Partiklerne blev ikke målt, men det skønnes, at deres gennemsnitlige størrelse var ca. 100 μm i diameter for primærpartikler og ca. 0,25-1 mm i længden for sekundærpartikler i form af fibre. Vi har ikke undersøgt andre typer sekundær mikroplastik. Vi ønskede herefter at undersøge, hvorvidt sammensætning og type af mikroplastik og en kombination med fluoranthen havde en akut effekt på E. hortensis i form af undvigeadfærd, vækst, overlevelse, ROS-dannelse og fluoranthenakkumulering. Med udgangspunkt i de fundne koncentrationer af mikroplastik i biogødning eksponerede vi E. hortensis for 13 forskellige behandlinger med kombinationer af mikroplastik og fluoranthen (sidstnævnte med nominelle koncentrationer på enten 0,38 ng/g eller 3,83 ng/g) i OECD-jord over en periode på 14 dage. Resultaterne for vækst og overlevelse viste ingen akut effekt, da der ikke var signifikant forskel mellem de 11 forskellige behandlinger og de 2 kontroller. Fluoranthenkoncentrationen i ormene viste sig at være for lave til at kunne måles med GC/MS. Det var derfor ikke muligt at drage konklusioner baseret på denne del af undersøgelsen. TBARS-analysen for ROS-dannelse kunne ikke gennemføres inden for projektets tidsramme på grund af praktiske udfordringer. I løbet af forsøget udviste ormene tydelige adfærdsændringer, særligt i løbet af den første uge af forsøget. Det vil være interessant at undersøge dette nærmere ved fremtidige undersøgelser. Generelt vil det i fremtiden være interessant at foretage flere undersøgelser af mikroplastik og en kombination med miljøfremmede stoffer, særligt i terrestrisk miljø. Det vil også være relevant at foretage flere langvarige studier.

EducationsBiology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date11 Aug 2015
SupervisorsAnnemette Palmqvist & Erik Ervolder Olesen

Keywords

  • Mikroplastik
  • Fluoranthen
  • Eisenia hortensis
  • Biogødning
  • PAH
  • Regnorm
  • Korttidseffekter