If society is to teach, what should it be teaching?

Lars Krogh

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialet er en undersøgelse af hvordan en samfundsorden og de idealer der ligger til grund for denne, kan være med til at pårvirke belokningen moralsk. Påstanden og motivationen for undersøgelsen er at den vestlige verden er blevet påvirket moralsk i negativ retning, pga. af det ensidige fokus på rettigheder. Påstanden er, at det har udviklet sig til en særlig diskurs, som på flere måder har haft som konsekvens at befolkningen til en vis grad har mistet ’en følelse af ansvar’. Ydermere er kritkken at rettigheder i sig selv ikke ’siger’ noget om hvad der er gode og dårlige handlinger, men kun hvad der er –og ikke er tilladeligt. I sammenhæng hermed er en anden påstand, at lokale småsamfund og fællesskaber traditionelt har udgjort en moralsk reference for folk. Det påstås at udviklingen fra færre lokale samfund mod større samfund, hvor denne fællesskabsfølelse og moralske referenceramme mangler, ydermere har virket undergravende for denne følelse af ansvar. Disse empiriske påstande er baserede på de argumenter som de to kommunitarister Mary Ann Glendon og Amitai Etzioni fremfører i henholdsvis Rights Talk og The Spirit of Community. Der vil blive foretaget en empirisk analyse af disse påstande for at afgøre, hvorvidt en sådan udvikling har fundet sted. Som kontrast hertil undersøges efterfølgende en meget anderledes samfundsmodel, Konfutsianismen, som i modsætning til den vestlige verden tager som udgangspunkt, at det gode samfund kommer af at skabe gode mennesker – altså mennesker som handler moralsk af sig selv. Disse to samfundsmodeller bliver gennnemgået hver for sig, og derefter vil en komparativ analyse undersøge styrker og svagheder ved begge tilgange. Herunder vil der være særligt henblik på om –og i givet fald hvordan, Konfutsianismen kan inspirere til og bidrage med løsninger for vestens moralske mangler (som blev identificeret i ovenfor omtalte analyse). Resultaterne af denne bliver brugt i en filosofisk analyse baseret på Onora O’Neills integrerede redegørelse af dydsetik og retfærdighed indenfor en ramme bestående af rettigheder og pligter. I denne analyse bliver den vestlige verden løst identificeret som et samfund baseret på retfærdighed og Konfutsianismen som en samfundsorden baseret på dyder. Formålet med O’Neills analyse er at finde frem til, om der findes principper baseret på etisk hensynstagen, som ligger udover, hvad der er et spørgsmål om retfærdighed, og som man efter Kantiansk tankegang ikke kan ville, bliver gjort universelle. Resultatet er, at der findes et sådant princip, som går på at ingen kan ville at inklusive principper om ligegyldighed for -og forsømmelse af andre, bliver gjort universelle. Dette resultat diskuteres analyseres og fortolkes i lyset af de to samfundsmodeller.

EducationsCultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) GraduatePhilosophy and Science Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageEnglish
Publication date30 Jan 2012
SupervisorsLars Jensen & Sune Lægaard

Keywords

  • rights critique
  • Confucianism
  • comparative philosophy
  • social morality