En etisk politik : Emmanuel Lévinas' og Hannah Arendts alternativer til det totalitære

Kirstine Zinck Pedersen & Gry Ardal Christensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Udgangspunktet for specialet er totalitarisme. Erfaringen af de totalitære regimers opkomst i det tyvende århundrede og af de grusomme forbrydelser, der fulgte heraf, var begivenheder, som man hidtil havde anset for utænkelige. Totalitarismen indebar en ny erkendelse om det menneskelige vilkår, og den totalitære erfaring nødvendiggjorde en radikal nytænkning af det etiske og politiske felt. Hannah Arendt og Emmanuel Lévinas artikulerer begge en bemærkelsesværdig, særegen og personlig filosofi, som er drevet af ønsket om at forstå og formulere alternativer til det tyvende århundredes ondskab med holocaust som paradigme. Deres svar på denne ondskab henleder opmærksomheden på en særlig eksistensmåde, hvor det primære mellemmenneskelige forhold ikke er et af kamp, men et af ansvarlighed, og hver især fremhæver de nødvendigheden af at bevare og styrke mulighedsbetingelserne for denne menneskelige måde af leve sammen på. Lévinas' analyse er en kritik af totaliteten som en ontologisk kategori, der er tæt forbundet til menneskets væren i verden. Den ontologiske værensmåde er fundamentalt en af vold mod den andens andethed, idet det andet forsøges reduceret til det samme. Arendts historiske analyse af de totalitære regimers opkomst definerer essensen af totalitarisme som det, der forsøger at overflødiggøre mennesket samt den menneskelige pluralitet og natalitet. Til trods for de mange forskelle i Lévinas' og Arendts respektive tænkning findes der vigtige overensstemmelser i deres analyser af og alternativer til det totalitære, og det er her nærværende speciale har sit udgangs- og omdrejningspunkt. En af de mest betydningsfulde ligheder findes i deres forståelse af den totalitære politik som et udtryk for og en forlængelse af særlige totalitære tankemønstre i filosofihistorien og særlige totalitære tendenser, som knytter sig til al institutionaliseret politik. Specialet sammenholder Arendts begreb om natalitet med Lévinas' uendelighedens etik for at udforske de perspektiver, der træder frem ved et sådant møde. Formålet er at præsentere en dialog mellem filosofferne for herigennem at artikulere et begreb om politik, som bevarer sporet af den primære intersubjektive relation af ansvarlighed for den anden og for den fælles verden. Denne refortolkning af Lévinas' og Arendts tanker om totalitarismens natur og om alternativerne hertil er relevant i dag, fordi de totalitære tendenser, som de advarer imod, stadig i stor udstrækning er at finde i vore nuværende samfund. Med Lévinas og Arendt argumenterer specialet for, at såvel den totalitære ontologi som den etiske impuls, der kommer før det totalitære, er en del af det menneskelige vilkår. Og der argumenteres for, at etikken må fungere som en konstant afbrydelse af totaliteten, der kan reintroducere andethed og natalitet i den politiske proces. En etisk politik er en politik, som forsøger at fremme sådanne afbrydelser.

EducationsPhilosophy and Science Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005

Keywords

  • ondskab
  • Holocaust
  • afbrydelse
  • Emmanuel Lévinas
  • Hannah Arendt
  • totalitarisme
  • andethed
  • fænomenologi
  • politik
  • etik