Det frie valg? En undersøgelse af uddannelsesstrategier hos unge med etnisk minoritetsbaggrund

Line Klyvø & Michal Sørensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

#I specialet kortlægges betydningen af etnisk identitetsdannelse og social baggrund for unges uddannelsesstrategier og uddannelsesvalg. Gennem en metodetriangulering i form af en kvantitativ del, en kvalitativ del og en teoretisk optik belyses uddannelsesstrategier hos unge med etnisk minoritetsbaggrund i overgangen mellem gymnasial uddannelse og det videregående uddannelsessystem. I undersøgelsen indgår 700 besvarede spørgeskemaer og en række kvalitative interviews med unge etniske minoriteter og med en studievejleder. Anvendt teori: Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe, Gerd Baumann, Lilli Zeuner, Camilla Hutters

EducationsCultural encounter studies, (Bachelor/Graduate Programme) GraduateEducational Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsLene Larsen & Karen Risager

Keywords

  • social baggrund, etnicitet, uddannelsesvalg