Den sunde ledelse - Italesættelse og implementering: The healthy management

Charlotte Holmbjerg Jensen, Rørbæk Madsen, Tine Charlotte & Line Beck Andersen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Resume Dette projekt har fokus på Københavns Kommunes implementering af sundhedfremme på arbejdspladsen. På baggrund af Kommunens iværksættelse af Projekt Sundhedsledelse vil vi undersøge, hvordan sundhedsfremme i Københavns Kommune bliver italesat og implementeret igennem en normaliseringproces. Med afsæt i Mitchell Deans fortolkning af Foucaults biopolitiske magtforståelse, Carol Bacchis og Christel Stormhøjs teori om politiske diskurser og problemrepræsentation vil vi belyse, hvilken magtposition sundhed og sundhedsfremme har i dag. Teoretikere repræsenterer en tilgang til at forstå sundhedsledelse som en styringsform. Vi kommer frem til, at der er væsentlige ligheder mellem Foucaults begreb om det pastorale dispositiv og den måde, man søger, at implementere sundhedsfremme på arbejdspladsen. Med inspiration af Bacchi finder vi derudover, at den normative forståelse af sundhed, er domineret af den biomedicinske diskurs, som ikke giver meget plads til en afvigende adfærd, hverken blandt medarbejdere eller ledere. Abstract The focus of this project is aimed at implementing attention on health at workplaces in the Copenhagen Municipality. With respect to “Project Health Management” (Danish: Projekt Sundhedsledelse), we investigate which discourses and normalizations are articulated in our empirical material. In regard to Mitchell Dean’s interpretation of Foucault’s bi-political understanding of power and Carol Bacchi’s theory on political discourses and problem representation, we will illustrate the position of power health promotion have today. Both theorists represent an approach on understanding health management as a form of power. We conclude that there are considerably similarities between Foucault’s idea about the pastoral dispositive and the municipality’s approach to implement promotion of health at workplaces. Inspired by Bacchi we additionally find that the normative understanding of health is dominated by the biomedical discourse, which does not tolerate deviant behaviour among workers or managers.

EducationsHealth Promotion and Health Strategies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date22 Jan 2014
SupervisorsJeppe Lykke Møller

Keywords

  • Sundhedsledelse
  • Sundhedsfremme
  • Implementering
  • Københavns Kommune
  • Italesættelse
  • Governmentality
  • Projekt Sundhedsledelse
  • Pastoral