Castor fiber på Klosterheden - Populationens udvikling siden reintroduktionen og udvalgte habitatparametres indvirkning på ynglesuccessen

Camilla Egholm Sørensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I efteråret 1999 blev 18 individer af Castor fiber reintroduceret på Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordjylland. Siden reintroduktion er bæverne årligt blevet overvåget og antallet af nye unger født til bestanden er blevet opgjort. På baggrund af disse registreringer er bestandens samlede størrelse blevet estimeret. Grundet manglen på registrerede dødsfald må estimatet dog antages at være urealistisk og større end den forventede reelle bestand. Jeg har derfor udarbejdet to forskellige scenarier med hvert sit bud på en mere realistisk beskrivelse af populationen. Bæverpopulationens udvikling og succes må antages at være påvirkelig af dens omgivelser. Derfor har jeg undersøgt korrelationen mellem antallet af unger født ved forskellige lokaliteter og forskellige parametre, der forventes at være af afgørende betydning for bævernes ynglesucces. Dette omfatter den fysiske udformning af bævernes habitat i form af vandløbets strømhastighed og hældning af brinken, tilgængeligheden af bæverens foretrukne fødeemner og afstanden til nærmeste nabo og dermed konkurrent. Jeg finder, at strømhastigheden og tilgængeligheden af pil til fouragering har indvirkning på bævernes ynglesucces.

EducationsEnvironmental Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date31 May 2013
SupervisorsMorten Foldager Pederen

Keywords

  • Ynglesucces
  • Castor fiber
  • Population
  • Habitat