Asfaltindustriens udvikling, -produktion, -miljøforhold og -miljøregulering

Svend Mertz

Student thesis: Master thesis

Abstract

I denne rapport undersøges det om Orientering fra Miljøstyrelsen, nr.4, 1995, Brancheorientering for asfaltindustrien, er et tilstrækkeligt grundlag for regulering af asfaltfabrikker og det undersøges hvilken indflydelse orienteringen har haft på vilkår til luftforurening i de meddelte miljøgodkendelser. Det er undersøgt om orienteringen omfatter de teknologier, miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi som findes i asfaltindustrien. Der er påvist en række fejl og mangler og konklusionen er at orienteringen på flere område er utilstrækkelig som grundlag for miljøregulering af asfaltfabrikker. De meddelte vilkår vedrørende emissioner til luft, og til styring af forbrændingskvaliteten, er kortlagt. Konklusionen er at vejledende emissionsgrænser tillægges stor betydning i miljøsagsbehandlingen. Vilkårene afviger sjældent fra vejledende værdier i Luftvejledningen og brancheorienteringen. Indflydelsen fra orienteringen undersøges imidlertid på et smalt område, eftersom den eneste nye anbefaling i orienteringen, i forhold til Miljøstyrelsens tidligere materiale om luftforurening fra asfaltfabrikker, handler om CO emissionen. Hverken før eller efter udgivelsen af brancheorienteringen indeholder alle miljøgodkendelser vilkår til CO emissionen. Det anbefales at amterne reviderer de godkendelser som ikke indeholder vilkår til CO emissionen. Som udgangspunkt for analysen af brancheorienteringen er der foretaget følgende undersøgelser, (i) hvordan udviklingen i asfaltindustriens konkurrenceforhold indvirker på produktionen i industrien; (ii) hvilke teknologier som anvendes ved fremstilling af varmblandet asfalt; og (iii) hvilke miljøbelastninger og muligheder for forureningsbegrænsning og renere teknologi som findes i asfaltindustrien. Undersøgelsen af udviklingen i industriens konkurrenceforhold er foretaget med inspiration i Michael E. Porter's arbejder om konkurrencestrategier. Der er tale om en "modificeret Porter undersøgelse", hvor formålet er ændret fra at handle om formulering af konkurrencestrategier og til at handle om miljømæssige konsekvenser. Det har derfor været nødvendigt at foretage en supplerende fortolkning, så der fokuseres på konkurrenceforhold med miljømæssige konsekvenser. Undersøgelsen påpeger tendenser i den teknologiske udvikling som er miljømæssigt relevante og den fastslår at det offentlige, som dominerende kunde, har gode muligheder for at påvirke asfaltindustrien via grønne indkøb. En vigtig del af undersøgelsen af asfaltindustriens miljøbelastninger har været at sammenfatte emissionsmålinger udført på danske asfaltfabrikker. På baggrund af de samlede data konkluderes: At lugtmåling er dårlig egnet til at vurdere røggassens indhold af kulbrinter; at måling af luftoverskud er utilstrækkeligt som styreparameter for forbrændingskvaliteten; og at der er god sammenhæng mellem emission af CO og Total Organisk Kulstof. Måling af CO emissionen er derfor en god indikator for forbrændingskvaliteten og ved at holde CO emissionen så lav som mulig, så mindskes belastningen af miljøet med kulbrinter.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Oct 1998
SupervisorsBente Kjærgård & Niels Schrøder