Approaching intercultural health care: a study of the incorporation of traditional medical practices in two biomedical clinics in Bolivia

Anne Grue Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale undersøger, hvordan traditionel medicin og biomedicin relaterer sig til hinanden og interagerer på to rurale sundhedsklinikker i Bolivia samt hvordan denne praksis afspejler og udfordrer ambitionen om interkulturel sundhed i det offentlige sundhedssystem. Dette analyseres ved hjælp af teoretiske perspektiver fra medicinsk antropologi, postkoloniale studier og videnskabsstudier på baggrund af etnografisk feltarbejde i to rurale sundhedsklikker i Bolivia i marts og april 2017 bestående af deltagerobservation af den daglige praksis og interviews med traditionelle behandlere og biomedicinsk personale. Specialet konkluderer, at klinikkerne er et rum for en kompleks diversitet af ureguleret, uformel og pragmatisk indblanding, forhandling og fornægtelse mellem biomedicinske og traditionelle medicinske traditioner. Daglige interaktioner afspejler i mindre grad ambitionen om formel, kontinuerlig og især ligeværdig interaktion grundet manglende anerkendelse af traditionel medicin som en ligeværdig praksis, viden og ontologi i medicinsk praksis og er præget af vedvarende diskrimination.

EducationsInternational Development Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageEnglish
Publication dateJun 2017
Number of pages93
SupervisorsLisa Ann Richey