VIOL: Samlet afrapportering #1*VIOL, 010813, pæd/soc-­‐gruppen

Sissel Kondrup, Peter Busch-Jensen, Rasmus Leth Jørnø, Jonas Sprogøe

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Nærværende dokument er en del af afrapporteringen af VIOL-projektets fase 1. Rapporten indeholder analyser af den foreløbige empiriindsamling, og skal således læses som et arbejdsdokument, der i høj grad afspejler den begyndende eksplorative proces, hvor vi bruger empiriindsamlingen til at få et indblik i nogle af de problemstillinger, udfordringer, undringer og tematikker, der viser sig i de respektive praksisser i forhold til implementeringen og brugen af teknologi generelt og velfærdsteknologi i særdeleshed. I de foreløbige analyser har vi har lagt vægt på at lade empirien ’tale’ til os for på den måde at have et blik for tematikker og interessante perspektiver, som kan have fremadrettet forskningsmæssig interesse.
Rapporten stiller således flere spørgsmål end den tilbyder svar.

Rapporten indledes med en rammesætning i form af en definitions afgrænsning af teknologi og velfærdsteknologibegreberne, samt nogle beskrivelser af de problematikker og udfordringer, der knytter sig til disse begreber. Herefter følger en beskrivelse og kort diskussion af den gennemgående dataindsamlingsmetode, nemlig historieværkstedet. I de følgende afsnit beskrives de fire professionsfaglige cases, socialrådgiver-, pædagog-, lærer-,
og ledelsesområderne, ud fra de i afrapporteringskravet oplistede tematikker:
• Nye opgaver/ny-orientering af professionsfagligheden, herunder ændringer i relation til borgeren
• Kompetenceglidning
• Tværprofessionelt samarbejde
• Teknologiforståelse og organisatoriske strategier for implementering af teknologi

Herudover indeholder hver casebeskrivelse en kort redegørelse for empiri og metode, samt et opsummerende afsnit om interessante tematikker som den foreløbige empiriindsamling åbner for, samt mulige fremtidige undersøgelses spørgsmål. Rapporten afrundes med en række mere generelle betragtninger over hvilke tematikker, vi synes at kunne spore på tværs af materialet.
Original languageDanish
Number of pages38
Publication statusAccepted/In press - 2015

Cite this