Læring av erfaring? Et psykoanalytisk blikk på læreres læring

Ellen Ramvi

  Research output: Book/ReportPh.D. thesis

  Abstract

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler.

  Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt fra å forholde seg til de identitetstruende, angstfyldte erfaringene, som knytter seg til lærerarbeidets basale utfordringer (først og fremmest i relasjonen til elevene), og skolens manglende evne til å skape rom for en bearbeidning av disse erfaringene.

  Dersom en relaterer denne undersøkelsens resultater med annen forskning omkring lærerarbeidet og lærerprofesjonalitet, stemmer mange av anaysene overens, men samtidig gir denne avhandlingen radikalt annerledes tolkninger enn andre analyser. En av konklusjonene i avhandlingen er at dersom kollegafellesskapet på skolen skal danne grunnlag for en nydefinering av lærerprofesjonalitet, må lærerne gå til kjernen av problemet, nemlig den sårbare lærer-elev relasjonen. Kun da kan det sosiale forsvarssystemet i skolen brytes ned, og den enkelte lærer kan gies rom til å lære av erfaring.

  Original languageNorwegian
  Place of PublicationRoskilde Universitetscenter
  PublisherRoskilde Universitet
  Number of pages318
  ISBN (Print)978-87-91387-20-3
  Publication statusPublished - 2007
  SeriesAfhandlinger fra Forskerskolen i livslang læring

  Cite this