Project Details

Description

Studielivsprojektet - Studieliv og psykosociale problemer - unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelse - er et treårigt forskningsprojekt. Vi undersøger sociale og faglige fællesskaber i danske videregående uddannelser. Og vi undersøger, hvordan psykosociale problemer præger nogle studerendes studieliv. I projektet følges 75 unge, der er i gang med en universitetsuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, og som oplever forskellige former for psykosociale problemer.

Projektet er både rettet mod at skabe forskningsbaseret viden om studerende og livet med psykosociale problemer, men i lige så høj grad også at være med til at ændre praksis, så universiteter og professionshøjskoler kan blive bedre til at forebygge og hjælpe studerende med diagnoser og generel mistrivsel.

Baggrund for projektet
Der er generelt pres på unges studie- og livssituation, og nogle unge har særligt vanskeligt ved at håndtere dette. Rådgivninger og vejledninger oplever derfor en markant stigning i antallet af studerende med problemer. Sygemeldinger og frafald har store personlige omkostninger for de studerende og udgør samtidig en alvorlig samfundsøkonomisk udfordring, som kræver bæredygtige løsninger.

Projektets fokus
Med projektet ønsker vi at belyse de forhold i og omkring uddannelserne, der spiller ind i unges psykosociale problemer og uddannelsesforløb. Vi har særligt fokus på, hvordan problemerne tager sig ud set fra studerendes perspektiver, samt hvordan studerende selv forestiller sig, at de bedst vil kunne hjælpes.  Herudover udforsker vi, hvilke gældende forståelser af problemer og løsninger, der er i spil blandt de medarbejdere, som studerende møder og/eller søger hjælp hos.

Vi ønsker at bidrage til dansk og international forskning med nuancerede forståelser, begreber og handlemåder i forhold til unge med psykosociale vanskeligheder - samtidig med at vi forholder os til disse unge som aktive og ressourcestærke deltagere i samfundsmæssige og studiemæssige fællesskaber.

Vi ønsker at udbrede denne viden og samarbejde med forskellige involverede aktører om at udvikle beredskaber og fællesskabsformer, der kan støtte studerende i at håndtere studielivet og emotionelle og psykiske problemstillinger. Hermed kan studerende få hjælp til at overkomme studierne og blive bedre rustet til at kunne indgå i samfundsmæssige arbejdsfællesskaber.

Forskningsspørgsmål
Der findes ikke megen dansk uddannelsesforskning, der fokuserer på studerende med psykosociale vanskeligheder på videregående uddannelser. I dette projekt ønsker vi at undersøge følgende spørgsmål nærmere:

- Hvad er studerendes personlige erfaringer med psykosociale problemer (f.eks. mistrivsel, angst, stress eller depression), og hvordan oplever de studerende deres tilhørs- og handlemuligheder i faglige og sociale fællesskaber på uddannelserne?
 
- Hvilken betydning har dette for studerendes identitets- og læreprocesser?
 
- Hvordan kan øget indsigt i forskellige studerendes forløb medvirke til at videreudvikle gode, understøttende praksisser for studerende, uddannelser, undervisere, rådgivninger og vejledninger – og samarbejder mellem disse aktører?
Short titleStudielivsprojektet
StatusActive
Effective start/end date01/03/201801/08/2021