Sprog i børns legs betydning for deltagelse i børnefællesskaber

  • Jacobsen, Benedicte Schønemann Bernsdorff (Project manager)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger, hvordan børns deltagelse i leg i børnefællesskaber påvirkes af børnenes sproglige og kommunikative kompetencer. Tidligere forskning omkring børn og sprog har en tendens til at fokusere på barn-voksen interaktionens betydning, mens det med denne ph.d. er hensigten at fokusere på barnets perspektiv og synliggøre barn-barn interaktionen i den selvorganiserede leg.

Det centrale undersøgelsesspørgsmål lyder:
På hvilken måde bidrager sproget i barn-barn interaktioner til deltagelsesmuligheder i legefællesskaber i den selvorganiserede leg i dagtilbuddet?

Metodisk arbejdes der ud fra en socialkonstruktivistisk forståelse af, at strukturer og individer hænger sammen og derfor må samtænkes for at kunne give børnenes handlinger mening. Det empiriske materiale vil bestå af en indledende feltanalyse af statslige og kommunale policy-dokumenter efterfulgt af ikke-deltagende observationer i to børnehaver suppleret med fokusgruppeinterviews med pædagoger.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201701/08/2020

Collaborative partners