Marie-Louise Bjørn

Marie-Louise Bjørn

ErhvervsPhD, cand.scient.pol, Master i Organisationspsykologi (MPO)

  • Universitetsvej 1, 03.1-NW

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Research

Min forskningsinteresse tager udgangspunkt i det specialiserede børne-og ungeområde, specialskoleområdet og kriminalforsorgen. Alle områder som er fagligt komplicerede, samt organisatorisk og ledelsesmæssigt krævende, bl.a. fordi stærke følelser som skyld, skam og frygt spiller en dominerende rolle. Min forskning tager et tværfagligt udgangspunkt med afsæt i politologi og sociologi på den ene side og organisationspsykologi på den anden side, og fokuserer på hvordan følelser, bevidste og ubevidste motiver og processer udfordrer den organisatoriske og ledelsesmæssige opgaveløsning.

Jeg arbejder ud fra en præmis om, at vi alle har gode intentioner og gerne vil løse vores arbejdsopgaver bedst muligt. Men så sker der noget i processen! Det er det, der sker i processen, som jeg  ønsker at undersøge nærmere.

Min erkendelsesinteresse/motivation er således båret af et ønske om bedre at forstå, hvad der kan være på spil i os selv, vores fagprofessioner og politisk-administrative systemer, der – på trods af den gode vilje – skaber mange (system)svigt for mennesker i meget udsatte positioner.

Mit genstandsfelt er ’aktøren i strukturen’ set i et dynamisk og gensidigt påvirkende forhold.

Min forskning bygger overordnet på to forskningsspørgsmål:

  1. hvorfor disse områder – på trods af den gode vilje – fortløbende producerer ’sager’ om mangelfuld eller fejlagtig ledelsesmæssig og organisatorisk håndtering af områdernes udfordrede og udfordrende målgrupper.
  2. hvordan man institutionelt, organisatorisk og ledelsesmæssigt kan imødegå disse udfordringer gennem (sam)skabelsen af kompetencer, relationer og en ressourcemobiliserende tilgang til (organisatorisk) læring og udvikling.

Mit analysefokus er på samspillet mellem de institutionelle, politiske, økonomiske og organisatoriske strukturer og lederes og andre beslutningstageres/aktørers oplevelse af motivation, autoritet og meningsskabelse.

Jeg arbejder empirisk med anvendt forskning inden for rammerne af aktionsforskning med reference til Kurt Lewin, hvor jeg som Lewin er optaget af forholdet mellem tænkning, læring og handling. Et af Lewins væsentligste fund var at se adfærd som et produkt af både personlighed og miljø, nærmere bestemt relationen mellem dem – en relationel forståelse af ’aktør-i struktur’.

Denne relationelle tænkning er ligeledes afsæt for mit metodiske udgangspunkt, hvor jeg søger aktionsforskningens tætte (forsknings)samarbejde med praksis.  Målsætningen er, at alle dele af en given forskningsproces - fra undersøgelsesdesign til analyseproces – i deres konstruktion er interagerende, dialogskabende og praksisudviklende.

Education/Academic qualification

Certificate of University Teaching and Learning program, Adjunktforløb, The art of onboarding Higher Educational Programs.

Jan 2021Jun 2022

The PhD degree, Good Will Hunting - governance contradictions and managerial challenges in the public administration of childcare

20162019

Master i Organisationspsykologi, Lost in Translation - systemsvigt i børnesager

20112013

Diverse kurser og kortere uddannelser i ledelse (diplom) og arbejdsmiljø, journalistik og politisk kommunikation

20012004

Kandidateksamen i Statskundskab, cand.scient.pol., ’Europæisk integration og subnational internationalisering. En analyse af den subnationale internationaliseringsproces som følge af den europæiske integration

19911997

External positions

Chefkonsulent og ErhvervsPhD studerende, Green Andersen Erhvervspsykologi

20152020

Eksternt stabsmedlem ved Masteruddannelse i Organisationspsykologi

20132019

Personale- og udviklingschef, Børns Vilkår

20092015

Chefkonsulent, Summit Consulting. Organisations- og ledelsesudvikling

20082009

Udviklings- og administrationschef og administrerende direktør, Green Andersen Erhvervspsykologi

20022008

Fuldmægtig i Storstrøms Amt, Undervisnings- og Økonomi og Erhvervsministeriet

19972002

Keywords

  • Public administration

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or