Klaus Rasborg
  • Universitetsvej 1, 25.3

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Research

Forskning

Aktuelt samler mine forskningsinteresser sig omkring følgende temaer:

1. Terrorrisiko og 'frygtsamfund'.

2. Ulighed og social sammenhængskraft.

3. Individualisering og social differentiering i den refleksive modernitet.

4. Verdensrisikosamfund og kosmopolitisme.

Jeg er medlem af forskningsgruppen "Changing Societies: Citizenship, participation and power" under ledelse af professor Hanne Warming.

Forsknings og undervisningsoplysninger

Mag.art. i kultursociologi ved Københavns Universitet (l986). Ph.d. i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter (1994). Min magisterkon­ferens handler om normativitetens rolle i samfundsvidenskaberne med særlig fokus på Jürgen Habermas' kommunikative sam­fundsparadigme (Samfundskritik og normativitet, 1986, udgivet på Forlaget Rhodos 1988). I min ph.d.-afhandling undersøger jeg det klassiske sam­fundsparadigmes (Marx, Durkheim, Weber, Simmel og Tönnies) gyldighed set i lyset af postindu­strielle og "post­moderne" udviklingstendenser (Det sociologiske paradigme, 1994, udgivet på Forlaget Sociologi l995). Herudover har jeg redigeret antologier samt skrevet tidsskriftartikler og lærebøger inden for emnerne klassisk og moderne sociologi, postindustrialisme, postmodernitet, refleksiv modernitet, risikosamfund, velfærdsstat, frivillig foreninger (tredje sektor), civilsamfund, individualisering, værdiforandring, politisk forandring, "frygtsamfund", mediernes rolle i det senmoderne samfund m.v.

Jeg har undervist ved en række institutter ved Københavns Universitet, ved Roskilde Universitetscenter, samt været ekstern lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Endvidere har jeg været introduktionsstipen­diat ved Sociolo­gisk Institut, Københavns Universitet (1990) og forskningsråds­stipendiat (Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter (1991-94). I perioden 1997-2000 var jeg adjunkt ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, og i sommeren 2000 blev jeg ansat som lektor sammesteds. Fra og med 2006 har jeg været ansat som lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter.

Teoretisk er jeg bredt funderet i såvel klassisk som moderne samfundsteori (bl.a. Marx, Weber og Durkheim, Marcuse, Horkheimer og Adorno, Habermas, ­Beck, Giddens, Lash, Luhmann, Foucault, Ewald, Dean, Bauman, Sennett, Honneth m.fl.). Min tilgang til samfundsvidenskaben er "syntetiserende", dvs. jeg ønsker ikke at grave mig ned i "lejre", men bestræber mig tværtimod på at uddrage de brugbare elementer i en række forskellige teorier og retninger.

Den røde tråd i min forskning har været forsøget på at identificere karakteren af de samfundsmæssige forandringsprocesser i det moderne velfærdssamfund, herunder disse forandringers konsekvenser for samspillet mellem stat, marked og civilsamfund. Centrale spørgsmål er her bl.a., hvilke konsekvenser globaliseringen har for velfærdsstaten (outsourcing, konvergenspres m.v.), hvorledes det fleksible arbejde på én gang skaber mere alsidige, men også mere risikable arbejdsforhold, samt på hvilken måde den stigende individualisering påvirker sammenhængskraften i det senmoderne samfund.

Jeg har mangeårig erfaring med projektvejledning på alle niveauer, og er i stand til at vejlede bredt indenfor det samfundsvidenskabelige felt. Især vil jeg gerne vejlede projekter der kombinerer sociologi og politologi, étfagsspecialer i socialvidenskab, samt integrerede specialer der kombinerer socialvidenskab med f.eks. historie, pædagogik, filosofi, journalistik, kommunikation eller virksomhedsstudier.

Curriculum

Personlige oplysninger

1957: Født d. 20/2 i København.

Uddannelse

1974: Realeksamen fra Bernadotteskolen. Den inter­nationale skole i Danmark.

l977: HF-eksamen fra Gentofte Statsskole.

l986: Mag.art. i kultursociologi. Indskrevet ved Københavns Universitet, september l977. Bifag i kultursociologi i l980.

l994: Ph.d. (lic.scient.adm.) i samfundsvidenskab. Indskrevet som ph.d.-studerende ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter, januar l99l. I perioden l99l-94 forskningsrådsstipendiat sammesteds (financieret af Statens Sam­fundsviden­skabelige Forsk­ningsråd).

Erhvervserfaringer

l979: Bryggeriarbejder ved Tuborg Bryggerierne, Hellerup.

l980: Studentermedhjælp i studenterarbejdsformidlingen, AF-Tøndergade.

l980 - 84: Deltidsjob som sekretær i Københavns City Center, en medlemsorganisation for  forretningsdrivende i Københavns centrum.

l987 - 88: Undervisningsassistent ved Institut for Kultur­sociologi, Københavns Universi­tet.

l989: Undervisningsassistent ved Institut for Antropologi, Københavns Universi­tet, Institut for Pædagogik, Københavns Univer­sitet, samt lærer ved Folkeuni­ver­sitetet i København.

l990: Videnskabelig medarbejder ved Institut for Pædagogik, Københavns Univer­sitet. Introduktionsstipendiat ved Sociologisk In­stitut, Køben­havns Universitet.

l99l - 94: Forskningsrådsstipendiat (Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) tilknyttet Institut for Sam­fundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Ros­kilde Universi­tetscenter.

l994 - 96: Undervisningsassistent ved Institut for Sam­fundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Ros­kilde Universi­tetscenter.

l996 - 97: Ekstern lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Københavns Univer­sitet. Ekstern lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs­økonomi, Roskilde Universitetscenter.

1999: Ekstern lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Univer­sitet.

1997 - 2000: Adjunkt i samfundsvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs­økonomi, Roskilde Universitetscenter.

2000 - 2006: Lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervs­økonomi, Roskilde Universitetscenter.

2006 -  : Lektor i samfundsvidenskab ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter.

Supplerende uddannelse

1998: Efteruddannelseskursus i Academic English, Dansk Magisterforenings Efteruddannelseskurser.

1999: Kursus i projektpædagogik ved Institut for Pædagogik, Roskilde Universitetscenter. Kursus i kursuspædagogik ved Institut for Pædagogik, Roskilde Universitetscenter.

2002: Kursus i effektiv mødeledelse, Dansk Magisterforenings Efteruddannelseskurser.

2003: Kursus i "Juristeri for ikke-jurister", ved juridisk konsulent i Uddannelses- og Forskningsafdelingen Lis Jantzen (d. 6/5 og 13/5-2003).

2007: Deltagelse i "Seminar for Ph.D.-vejledere: Kvalitet i forskeruddannelse - mellem styring og proces", Roskilde Universitetscenter, d. 24. januar 2007.

2008: Kursus i "Paper presentation and discussing research", English Professional 
Training, Language and Intercultural Communication Services, Roskilde Universitetscenter, april-
juni 2008.

Organisatoriske/administrative erfaringer

l975 - 77: Medlem af HF-elevrådet, Gentofte Statsskole. Aktiv i Landsorganisationen af  Kursusstuderende (LAK).

l980 - 84: I min tid som ansat i Københavns City Center har jeg været med til at forberede og gennemføre en række kulturarrangementer i Københavns centrum - eksempelvis Copenhagen Jazzfestival, Bogens dag, Kunst i byen m.m.

l987 - 88: Medlem af studienævnet ved Institut for Kultursociologi, Københavns Universitet.

1997 - 1999: Medlem af bestyrelsen for Dansk Sociologforenings lokalafdeling på Roskilde Universitetscenter.

1998 - 1999: Medlem af bestyrelsen af Dansk Sociologforening.

1999 - 2002: Medlem af redaktionen for Forlaget Sociologi.

2000 - 2002: Medlem af studienævnet (Forvaltningsstudienævnet) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter (15/11-2000 - 1/2-2002).

2002 - 2003: Studieleder ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter (Forvaltningsuddannelsen) (1/2-2002 - 1/8-2003).

2002 - 2003: Medlem af Konsistorium samt Uddannelses- og Forskningsudvalget (UDDU), Roskilde Universitetscenter (1/2-2002 - 1/8-2003).

2003 - 2005: Medlem af studienævnet (Forvaltningsstudienævnet) ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter (1/8-2003 - 1/2-2005).

2005 - 2006: Medlem af Akademisk Råd (rådgivende organ for RUC's rektorat).

2005 - 2007: Huskoordinator i hus 20.1 ved de Samfundsvidenskabelige Basisstudier.

Udlandsophold

l984 - 85: Studieophold (støttet af Knud Højgaards Fond) ved J.W. Goethe-Universitetet i Frankfurt am Main.

Andet:

Medlem af Dansk Sociologforening

Referee ved tidsskriftet Politologiske Studier

Sprog   

Engelsk og tysk.

Keywords

  • Childhood, Adolescence, Family
  • Communication, Journalism, Media
  • Welfare state, Welfare society
  • Theory of science, History and sociology of science, knowledge and technology, Research policy

Publication network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or