No photo of Anders Mathiesen

Anders Mathiesen

  • Universitetsvej 1, 25.1

    DK-4000 Roskilde

    Denmark

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research

Siden august 1972 ansat på RUC, mag.art. og lektor i uddannelsessociologi. Arbejdede i 1980'erne med sociologiske registeranalyser i forlængelse af et større sammenhængende projekt for Lavindkomstkommissionen:

Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. (Lavindkomstkommissionens Sekretariat 1979, København).

Uddannelsernes og arbejdsmarkedets restgrupper 1982-1998 (Materialer. Faggruppen for uddannelsesforskning, RUC 1999)

 

Udviklede 1994-99 et kritisk socialhistorisk forskningsprogram for analyser af udviklingstendenser inden for uddannelserne og den politiske kultur i Danmark i forlængelse af 1980'ernes og 90'ernes nyliberalistiske moderniseringsprogram for den offentlige sektor: 

Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelserne i Danmark (i Jens Bjerg (red): Pædagogik - en grundbog til et fag. (København: Hans Reitzels Forlag 1998/3. rev. udg. 2003).

'Praktiske' diskursanalyser - en analysemodel for 'de kulturelle og politiske processers hand­lesammenhænge. (i Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis - Om uddannelsesproblemer i 1990'ernes Danmark. (København: Unge Pædagoger 1999).

Dette Bourdieu-inspirerede forskningsprogram blev udgangspunktet for en Feltanalyse-workshop i tilknytning til uddannelsen i Socialvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi (nu Institut for Samfund og Globalisering), der siden 1999 har været rammen om feltanalytiske velfærdsanalyser bl.a. i samarbejde med speciale- og ph.d.-projekter. Der er udarbejdet en række empiriske analyser af de aktuelle forandringstendenser i de institutionelle betingelser for velfærdsarbejdets institutioner og professioner inden for de forskellige "produktionsfelter" for institutionaliseret velfærdsarbejde i offentlig og privat regi, dvs. institutionsfelter for socialt arbejde, omsorgsarbejde, sundheds- og sygeplejearbejde, arbejdet med mennesker med psykiske lidelser, arbejdet med arbejdsløse, arbejdet med indvandrere (integrations­problematikken), det pædagogiske arbejde, lærerarbejdet i folkeskolen, i gymnasiet, i erhvervsuddannelserne, i arbejdsmarkedsuddannelserne, og arbejdet i de forskellige mellemlange professionsuddannelser (CVU mm.), samt arbejdet inden for universiteternes forskning og uddannelser.

Sådanne feltanalytiske velfærdsanalyser repræsenterer en operationalisering af Bourdieus feltanalytiske arbejdsmetode, idet de relaterer analyserne af institutionsfelternes aktiviteter til udviklingen i styrkeforholdet mellem de modstridende positioner i magtfeltet (dvs. de sociale magtrelationer mellem de forskellige kapitalformer i det nationale sociale rum og i de specifikke felter). Feltanalyse-workshoppens analyser har i høj grad været inspireret af det kollektive arbejde, der lå til grund for La misère du monde (1993). Inspirationen gælder både Misère-projektets sociologisk refleksive arbejdsmetode med ’deltagende objektivering’ (i form af deltagende observationer, feltanalytiske forskningsinterview og en historiserende feltkonstruktion mm.) og fremstillingsformen med redigerede ”fortællinger” præsenteret i en ramme, der på én gang historiserer den situation som fortællingerne er produceret i, og som samtidig giver læsningen et bestemt perspektiv. De feltanalytiske forskningsinterview og de redigerede ”fortællinger” tjener primært til at henlede læsernes opmærksomhed på velfærdsinstitutionernes funktionsmåde og rationalet i ’de professionelle specialisters’ (velfærdsarbejdernes) forskellige måder at forholde sig til målgrupperne. På denne måde kan ”deltagernes” fortællinger (redigerede interview med professionelle og lægfolk) anskueliggøre de ændrede institutionelle betingelsers sociale betydning; og den samlede fremstilling organiseres teoretisk, så de indrammede fortællinger repræsenterer ’ensemblet af modstridende positioner’ i det specifikke felt.

Sådanne historiserende feltanalyser af de aktuelle udviklingstendenser i omorganiseringen af den danske velfærdsstat kan bidrage til at synliggøre og forklare, hvad den nyliberalistiske modernisering af den offentlige sektor og dens velfærdsinstitutioner har betydet, og hvad disse forandringer i de institutionelle betingelser sandsynligvis kommer til at betyde fremover, for de forskellige befolkningsgruppers velfærd og velfærdsfordelingen mellem de forskellige sociale klasser i det danske velfærdssamfund. Feltanlytiske velfærdsanalyser kan forklare, hvordan det går til at de institutionsstrukturelle ændringer og de ændrede ledelses- og reguleringsformer påvirker de forskellige udførende professioners arbejdsbetingelser - eller med andre ord: hvordan markedsorienteringen af den offentlige sektors velfærdsinstitutioner begrænser vælfærdsprofessionernes muligheder for at udføre deres arbejde ordentligt og fagligt forsvarligt:

Uddannelsernes sociologi - i den danske velfærdsstat under forandring.
(København: Christian Ejlers Forlag 2000).

Sociologiske feltanalyser - Om at anvende Bourdieus feltbegreb. (Roskilde Universitetsforlag, 2002/2004).

"Velfærdsprofessionernes" arbejde i det liberaliserede videns­samfund.In Tine Rask Eriksen (red.): Professionsidentitet i forandring. (Akademisk Forlag 2005).

Bourdieu-Honneth temanummer (red.) Anders Mathiesen og Rasmus Willig. Dansk Sociologi, vol. 16, nr. 4 (januar 2006).

Den manglende røde tråd. In Gerda Brandorff (red.): De kortuddannede - perspektiver og potentialer. (forlaget politisk revy 2006).

Historiserende feltanalyse. (Kristian Delica og Anders Mathiesen) in Teknikker i samfundsvidenskaberne. (red.) Lars Fuglsang m.fl. (Roskilde Universitetsforlag 2007).

 

Kort Curriculum Vitae

Ansat på RUC siden starten i 1972 med samspillet mellem ud­dannelses­systemet og arbejdsmarkedet og udviklingsten­denser i uddannelsespolitikken som arbejdsområde.

1977-80

Leder af Lavindkomstkommissionens Uddannelses­politik-projekt, frikøbt af Arbejdsministeriet.

1983-86

Leder for et evalueringspro­jekt vedrørende Bjergsted Kommunes Ungdoms­tilbudsordning, med støtte fra Undervisnings­ministeriet.

1987

I samarbejde med LO's uddannelsespolitiske afdeling ajourført Lavind­komstkommissionens restgruppeanalyser fra slutningen af 70'erne.

1988-89

I samarbejde med LO-arbejdsgruppe vedrørende (efter)uddannel­sesbehovet for offentligt ansatte inden for LO-området ajourført Lavindkomstkommis­sionens analyser af den offentlige (service)sektors omfattende anvendelse af ufaglært arbejdskraft.

1988-93

Med i et forskersamarbejde omkring et NOS-S projekt: NORDVAL - valg af uddannelse og erhverv blandt de 16-20 årige i Norden.

1992-93

Leder af "Erhvervsuddannelsesreformens Dokumentationsprojekt", som Statens Erhvervs­pædagogiske Læreruddannelse (SEL) gennemførte i samarbejde med Under­visningsministeriet.

1994-99

Udviklet socialhistorisk forskningsprogram om uddannelse og samfund i tilknytning til opstarten af en ny kandidatuddannelse i Pædagogik på RUC.

Siden 1999 tilknyttet velfærdsstatsgruppen og uddannelsen i Socialvidenskab ved Institut for Samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi. November 2002 overgået til seniorordning og pension.

 

__________________________________________

Kronologisk akkumuleret oversigt over skriftlige arbejder:

B - bøger og bidrag til antologier mm.

A - tidsskriftsartikler, Research Papers, interviews, oversættelser mm.

M - foredragsmanuskripter, forelæsningsnoter, mm.

__________________________________________

 

2014 B

Kritik som modild – Pierre Bourdieu, in Michael Hviid Jacobsen & Anders Petersen (red.): Kritik og Modkritik - klassiske og kontemporære samtidsdiagnoser. Hans Reitzels Forlag: København (under udgivelse) …

2014 A

(Dansk oversættelse af)

Loïc Wacquant: Tre trin til en historisk antropologi om den reelt eksisterende neoliberalisme.

Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 2014, s 91-102.

2013 B

Sociologiske Feltanalyser – om at anvende Bourdieus feltbegreb i historisk konkrete analyser (3. reviderede udg.), in Lars Fuglsang m.fl. (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Købenbavn: Samfundslitteratur (2013), s. 193-230.

Med Wacquant i byen – En kort skitse af Wacquants sociologiske projekt og dets implikationer i en dansk kontekst (sammen med Troels Schultz Larsen & Kristian Delica). In Loïc Wacquant: Byens Udstødte. En komparativ sociologi om avanceret marginalisering. København : Nyt fra samfundsvidenskaberne, 2013, s. i-xxii.

2012 A

Bourdieu og feltanalyseworkshoppen på Socialvidenskab (RUC). Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr.1, 2012, s 51-56.

2011 B

Opslag til Sociologisk leksikon (red.) Steen Nepper Larsen & Inge Kryger Pedersen:

-          Bourdieu, Pierre
-          felt
-          habitus
-          illusio
-          kapital, økonomisk
-          kapital, kulturel
-          kapital, social
-          kapital, symbolsk
-          korrespondanceanalyse
-          rekonversionsstrategi
-          relationisme

2011 A

Review-kommentar, nov. 2011,  Arbejdsliv (nr.1, marts 2012).

2011 M

”Sport de Combat” – Indledning til forevisning af Pierre Carles film. Hexis arr. 13. april 2011 (DPU).

2010 B

”Lige børn leger bedst” – Til kritikken af den nyliberalistiske skolepolitik. In Kim Esmark m.fl. (red.): Hvorfor Bourdieu? København: Forlaget Hexis, s 61-83.

(sammen med Kristian Delica): ”Et sociologisk refleksivt perspektiv på BUM-modellen. Skitse til en feltanalytisk anvendelse af organisationsanalyse”. In Anders Mathiesen m.fl. (red.): Bourdieu og Staten. Temanummer af Praktiske Grunde, Nr. 1-2, 2010, s 91-111.

(Dansk oversættelse af)

Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Étienne Will:

- En videnskab om statens praksisformer.

Pierre Bourdieu:

- Statens venstre hånd og statens højre hånd.

- Modstridende interesser i staten.

- Det politiske felt og symbolsk magt.

Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 2010, s 113-154.

2010 A

Præsentation af speciale om hvordan det TV-dokumentariske journalistiske arbejde i Danmarks Radio i stigende grad underlægges bureaukratisk regulering (New Public Management). Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2, 2010, s 175-178.

2009 A

Præsentation af Ph.d. afhandling om ”Forsømte boligområder og sociale kampe.

Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3, 2009, s 88-95.

Præsentation af speciale om feltet for lærerarbejdet i folkeskolen. 

Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2 / 2009, s. 120-125.

Replik – Livshistorieforskning og kvalitative interview.

Praktiske Grunde – Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1-2 / 2009, s. 118-120.

2008 A

I anledning af Pierre Bourdieus ”Felteffekt og korpseffekt”.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3/4, 2008, s 33-34.

(Dansk oversættelse med indledning) Pierre Bourdieu: Habitus – en praktisk orienteringssans. Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 2, 2008, s 72-78.

Review-essay: Livshistoriske og feltanalytiske interviewanalyser.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 2, 2008, s 79-91.

Om at anvende interview, anmeldelse. Tidsskrift for Akademiske Sygeplejersker, nr. 2, Maj 2008, s 37-44.

2008 M

Om at anvende professionsbegrebet – forelæsning, MPU modul 4, 8. marts 2008. KUA

Review-kommentarer til Christian Sandbjerg Hansen: Til historien om det sociale arbejde med børn og unge (PG 2/2008).

2007 B

Historiserende feltanalyse (sammen med Kristian Delica). In Poul Bitsch Olsen m.fl. (red.): Teknikker i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2007, s.177-203.

2007 A

(Dansk oversættelse med indledning) Pierre Bourdieu: Forskning og handling.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3-4, efterår 2007, s24-31.

Præsentation af speciale om Strukturreformens omorganisering af de tidligere amtslige specialinstitutioner og om ændringerne i ledelsesorganisationen i de nye storkommuner; og hvad disse ændringer betyder for de udførende professioners (faggruppernes) muligheder for at udøve et selvstændigt behandlingsfagligt skøn. Et bidrag til diskussionen om Strukturreformens sociale betydning.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 3-4, efterår 2007, s45-49.

Anmeldelse af Annick Prieur & Carsten Sestoft: Pierre Bourdieu – En introduktion. Dansk Sociologi nr. 3, 18.årg. November 2007, s. 135-139.

Præsentation af speciale om implementeringen af Bologna-processens ’globalisering’ af de nyliberalistiske principper for markedsregulering af universiteternes uddannelsesaktiviteter.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 2, sommer 2007, s 45-48.

Præsentation af speciale om, hvordan Fogh-regeringens FIA-reform – ”Flere i arbejde” (2002) – har ændret de institutionelle betingelser for ’det sociale arbejde med arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere’ (matchgruppe 4 og 5).

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 2, sommer 2007, s 41-45.

Præsentation af speciale om regeringens oprettelse af en ”uafhængig akkrediteringsinstitution” som led i kommercialiseringen af universiteternes uddannelsesaktiviteter; og en empirisk analyse af omorganiseringen af ”feltet for socialt arbejde” i Københavns Kommune – med reference til Strukturreformen og den forventelige øgede udbredelse af BUM-modellen i de nye større kommuner.

Praktiske Grunde – Tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, nr. 1, forår 2007, s 38-43.

Anmeldelse af Bourdieus ”Udkast til en selvanalyse”. Dansk Sociologi nr. 3/4 17. årg. Februar 2007, s.133-138.

2007 M

Symbolsk vold i institutionsfelterne for professionsarbejde – forelæsning, MPU modul 4, 14. april 2007. KUA

Et feltanalytisk perspektiv på markedsorienteringen  af velfærdsprofessionernes uddannelse – forelæsning, MPU modul 2, 24. marts 2007. KUA

Bourdieus interessebegreb – forelæsning, SV-klynge, 2. marts 2007. RUC

2006 B

Den manglende røde tråd. In Gerda Brandorff (red.): De kortuddannede - tabte horisonter. København: forlaget politisk revy 2006, s.84-101.

2006 A

To specialer om implementering af BUM-modellen i Familieafdelingen ('anbringelser' mm.) i en kommunal Socialforvaltning. Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr. 30, september 2006, s.18-25.

Speciale om feltet for lærerarbejdet i gymnasiet og HF. Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr. 28, april 2006, s. 5-8.

Elitær konservatisme og økonomisk liberalisme - det er vejen frem! Interview v. Peter Kjær. Socialistisk Arbejderavis, nr. 251, 2. februar 2006, s 3.

Haarders elitære konservatisme, interview v. Åge Skovrind. Socialistisk Information, nr. 204 januar 2006, s. 4-6.

"Lige børn leger bedst" - om opdelt eller udelt skole. Research Paper no. 2/2006, 26 sider

Pierre Bourdieu og Axel Honneth - sociologisk og socialfilosofisk kritik af den anerkendte orden. (Introduktion til temanummer ved Anders Mathiesen & Rasmus Willig). Dansk Sociologi, vol. 16 nr. 4, januar 2006, s.7-23,

som bl.a. præsenterer (dansk oversættelse ved A.Mathiesen af):

P. Bourdieu: Med kritikken som våben.

P. Bourdieu: Sociologens interesse.

P. Bourdieu: Om interesser og den symbolske magts relative autonomi ...

Review-essay om Bourdieus videnskabsteori. Dansk Sociologi, vol. 16 nr. 4, januar 2006, s.127-138.

2006 M

Nyliberalisme - rationalet, styringen og forandringer i den offentlige sektor

- forelæsning, MPP-temakursus, 2. dec. 2006. RUC

Hvordan man kan bruge sociologiske feltanalyser i forståelsen af socialt arbejde

 -  forelæsning på Den Sociale Højskole i Århus 18.  sept. 2006.

Nyliberalisme i praksis - forelæning, MPP-forums seminar 10. maj 2006. RUC

Nyliberalistiske tendenser inden for uddannelsespolitikken - oplæg til AKTIONS-konferencen: En bedre uddannelse er mulig, CBS 25. februar 2006.

Tendenser i uddannelsessystemet - paneloplæg 3. februar 2006, Sociale Forum. Frederiksberg Gymnasium.

2005 B

"Velfærdsprofessionernes" arbejde i det liberaliserede videnssamfund. In Tine Rask Eriksen & Anne Mette Jørgensen (red.): Professionsidentitet i forandring. København: Akademisk Forlag 2005, s.58-79.

2005 A

Markedsorientering, uligheden og forskningen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 4/2005, 18-27.

(Dansk oversættelse af) Pierrre Bourdieu: Repræsentationens magi - Fra individuelle viljer til "almenviljen". Social Kritik, 100/2005, s.50-57.

Speciale om den ændrede ledelsesorganisation i de kommunale pædagogiske institutioner som følge af 'moderniseringen af den offentlige sektor'. Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr 22, marts 2005, s.8-11.

2005 M

Bourdieus vidensskabsteori - Paper til Dansk sociologkongres, 18.-20. august 2005.

De "stærke" ledere og stordriftsfordelene - fra demokratisk til "professionel" ledelse, (oplæg til møde om "Strømpile i struktur- og kommunalreformen", RUC, 15. september 2005).

2004 B

Sociologiske feltanalyser - om at anvende Bourdieus feltbegreb i historisk konkrete analyser, (Anders Mathiesen & Henriette Højberg). In Fuglsang & Bitsch Olsen (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2.rev. udg. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2004, pp. 233-274.

2004 A

Forord om feltanalytiske velfærdsanalyser (i Jens Arnholtz Hansen: "Individuel Aktivering".  Research Paper 12/2004), s.8-9.

Speciale om lærerarbejdet i folkeskolen. Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr. 21, december 2004, s.9-14.

Speciale om "Individuel Aktivering". Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr. 20, oktober 2004, s.8-12.

Speciale om feltet for arbejdsmarkedspolitik. Nyhedsbrev for foreningen HEXIS, nr. 18, maj 2004, s.6-10.

Markedsorienteringen er den store skurk, interview ved Peter Birch. Magasinet Erhvervsskolen.dk, nr.2/2004, s.27-28.

2003 B

Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelserne i Danmark, (in J. Bjerg (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag, 3. rev. udg. København: Hans Reitzels Forlag 2003) pp. 573-617.

Sociologiske feltanalyser - om at anvende Bourdieus feltbegreb i historisk konkrete analyser, (Anders Mathiesen & Henriette Højberg). In Fuglsang & Bitsch Olsen (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2003, pp. 289-336.

2002 A

Rapport fra FELTANALYSE-workshop'en på SOCIALVIDENSKAB. Institut for Sam­fundsvidenskab, RUC: Research Paper no. 09/02. 85 sider

SOCIOLOGISKE FELTANALYSER - om at anvende Bourdieus feltbegreb i historisk konkrete analyser af velfærdsinstitu­tionernes og vel­færdsarbejdernes sammensatte sammenhænge. Institut for Samfunds­videnskab, RUC: Research Paper no. 08/02. 55 sider

Med Farum som svendestykke. Interview v. Lars Ploug, SALT maj 2002, s.38-39.

Uddannelsessystemet - talentspejder eller "den gode hyrde"? (sammen med andre). Social politik 3/2002, s. 4-6.

Uddannelsernes sociologi. DR/P1, udsendt januar 2002.

2001 B

Erhvervsforberedelse (til Muschinsky og Schnack (red): Pædagogisk Opslagsbog. København: Christian Ejlers' Forlag - ny revideret udgave 2001) s.99-108.

2001 A

"Verdens elendighed" er omfattende og velorganiseret. Dansk Sociologi 2/2001,  s.89-95.

2001 M

Hvad er kompetence? Baggrundspapir for diskussionsoplæg på FPP kursus: "Kompetenceudvikling i produktionsskolen". Odense 25. november 2001. Institut for Samfundsvidenskab 7 sider.

Bourdieus feltbegreb som et bidrag til diskussionen om en mere socialt bevidst (refleksiv) socialvidenskab.  Socialvidenskabs-kompendium, februar 2001, Institut for Samfundsvidenskab. RUC 18 sider

2000 B

Uddannelsernes sociologi - i velfærdsstaten under forandring. København: Christian Ejlers' Forlag 2000, 254 sider + 10 sider litteraturliste på www.ejlers.dk/mathiesen

Ett kritiskt socialhistoriskt perspektiv på utbildningarna med Danmark som exempel (i Pedagogik - en grundbok. Jens Bjerg [red.]. Stockholm: Liber 2000) s.547-592.

Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelserne i Danmark (i Jens Bjerg (red): Pædagogik - en grundbog til et fag, 2. rev. udg. København: Hans Reitzels Forlag 2000)  s.569-613.

Socialdemokratiet og nyliberalismen (i Claus Clausen og Haakon Lærum (red): Velfærdsstaten i krise. København: Tiderne Skifter 2000) s.236-61.

2000 A

Nyliberalismen - og de 'stærke' ledere. Institut for Samfundsvidenskab, RUC: Research Paper no. 3/00. 27 sider

Akademisering af sygeplejerskeuddannelsen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2000:3

Hvorfor skal de offentlige institutioner være selvejende institutioner? Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2000:2, s.3-15.

2000 M

Kan Bourdieus 'feltbegreb' bidrage til en socialviden­skabelig faglig identitet?  Paper til Dansk Sociologkongres - 24-26. august 2000, Københavns Universitet (1. reviderede udkast) 15 sider

1999 B

'Praktiske' diskursanalyser - en analysemodel for 'de kulturelle og politiske processers hand­lesammenhænge. (i Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis - Om uddannelsesproblemer i 1990'ernes Danmark. København: Unge Pædagoger 1999. 234 sider).

Blomsten af dansk kvalifikationsforskning. (i Tine Rask Eriksen m.fl. (red.): Kvalifikationer - Definitioner af ord eller relationer mellem mennesker og deres betingelser. København: Munks­gaards Forlag 1999) side 11-75.

1999 A

Nogle bidrag til diskussionen om - UDDANNELSERNES & ARBEJDS­MARKED­ETS REST­GRUPPER 1982-1998. RUC, Faggruppen for ud­dannelsesforskning, januar 1999. 160 sider

Til kritikken af modernisering og privatisering - og retorikken om de personlige kvalifikationer. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1999:1, side 46-73.

1999  M

Det uddannelsespolitiske systemskifte i 1980'erne og 90'ernes udviklingsten­denser. Paper præsenteret på 20. Nordiske Sociologkongres, Bergen 17.-19.juni 1999.

1998 B

Et kritisk socialhistorisk perspektiv på pædagogikken - i Danmark. (i Jens Bjerg (red.): PÆDAGO­GIK - en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag 1998) side 555-594.

1998 A

UTA - og restgruppeproblemerne i 90'erne. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1998:4, side 21-30.

Er kritik en kvalitet i uddannelsesforskning? - en pædagogisk case. Faggrup­pen for uddannelses­forskning, august 1998. 57 sider.

Projektarbejde i  praksis. RUCNyt 1998:5, side 19-20.

1998 M

Hvorfor skal institutionerne lægges sammen? - et kritisk socialhistorisk perspektiv på Under­visningsministeriets "Institutionsredegørelse" (stencil, RUC oktober 1998) 8 sider

1997 M

Er fagkritikken død? (oplæg til workshop på OCTOPUS 1997. RUC 11. sept. 1997) 4 sider.

Uddannelsespolitikken og velfærdsstaten, (paper til 19. Nordiske So­ciolog­kongres. København 13.-15. juni 1997) 23 sider.

Genopliv basisuddannelsen, (oplæg til Visionsdagen på Hum-Bas. RUC 6. juni 1997) 2 sider.

1996 B

Reformpædagogikken og 80'ernes NYE HØJRE - i Danmark. Kompendium til PÆD-uddannelsen Modul 2A, (RUC jan. 1996), 196 sider.

1996 A

Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddan­nelsespolitikken. Social Kritik 44/1996, side 46-68.

80'ernes NYE HØJRE har reduceret 'opfattelsen af uddannelse' til - Er­hvervsforberedelse. Dansk Pædagogisk Tids­skrift 1996:4, side 34-43.

1995 M

Et kritisk socialhistorisk og kulturteoretisk perspektiv på pædagogik (stencil, RUC 1995), 28 sider.

1994 A

Erhvervsuddannelsesreformen og helhedsorienteret undervisning i historisk perspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2/1994, side 61-76.

Helhedsorientering og almenkvalificerende undervisning - en udvikling­stendens inden for erhvervs­uddannelserne. Arbejdstekster nr. 12/64, RUC. 17 sider

1993 B

Hvad er et dokumentationsprojekt? - skitse til en analyse af EUD-reformens implementering ( i Kirsten Weber (red.): Evalueringsforskning mellem politik og videnskab. RUC december 1993), side 15-26.

Erhvervsuddannelsesreformens Dokumentationspro­jekt, (sammen med andre). SEL juni 1993. 98 sider

1993 A

Eksamensproblematikken og 2. skoleperiode - Sammenfat­ning af EUD-dokumentationsprojektets undersøgelser. Arbejdspapir nr. 18, SEL januar 1993. 14 sider

1992 B

Udskoling og erhvervsforberedelse, (i revideret udg. af Muschinsky og Schnack: Pædagogisk Opslagsbog. København: Christian Ejlers' Forlag, side 299-311.

Restgruppeforhold i de nordiske lande, (i rapport fra NORDVAL-projektet: Väger till olikhet - Utbildningsval i Norden. Lund, 7 sider.

1992 A

Unge uden uddannelse. Samfundsøkonomen, September 1992:5, side 29-35.

1992 M

HG-eksamensprojektet - delrapport fra SEL's EUD-dokumentationsprojekt. Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, okt.1992) 14 sider.

Notat om ung­domserhvervs­ud­dannelse, praktikpladsgaranti og restgrup­pen (sammen med John Houman Sørensen). Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, maj 1992. AM 9 sider.

1991 M

Arbetspapper från NOS-S projektet - Val av utbildning och yrke bland l6- till 2o-åringar i Norden - NORD­VAL, (sammen med Paul Jørgensen m.fl.). Sociologiska Institutionen Lund, maj l99l. AM bidrag 80 sider.

Restgruppeforhold i de nordiske lande. (paper til NFPF-kongressen 7.-9. marts l99l, København - revideret april 1991) 14 sider.

1990 M

Restgruppeforhold i de nordiske lande, (arbejdspapir til NORDVAL-projektet, dec. 1990) 11 sider.

Demografisk, Økonomisk og Social udvikling i Danmark i Efterkrigs­tiden, (arbejdspapir til NORDVAL-projektet, aug. 1990) 14 sider.

Elevstrømme til og fra ungdomsuddannelserne i Danmark, (arbejdspapir til NORDVAL-projektet, aug. 1990) 15 sider.

Restgrupper i Danmark, (arbejdspapir til NORDVAL-projektet, maj 1990) 13 sider.

Haarders "administrative" reformer i 1980'erne. (RUC udkast 26.2.1990) 10 sider + overheads.

1989 B

Mal Waldron - A Black Artist. (Frederiksberg, sept. 1989) 183 sider.

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende offentlig ansattes uddannel­sesforhold. LO-Rapport, april 1989. 23 sider + bilagsmapper.

Restgruppen der vokser, (i J. Monrad Hansen/Niels Heltberg: Grundbog i sociologi. København).

1989 M

De UTB-berettigede set i lyset af samfundsudviklingen 1980'erne og 90'erne. (dupl., RUC, dec. 1989) 11 sider.

Hvilke faktorer påvirker de unges valg af uddannelse og erhverv? (dupl., RUC, maj 1989) 8 sider.

Restgruppens omfang og sammensætning - konsekvenser af det at væl­ge, (dupl. RUC, april 1989) 13 sider.

Uddannelsesforskning - fra fordelingspolitisk orientering til moderni­serings­orienteret sektorforsk­ning. (dupl. RUC, april 1989) 10 sider.

1988 A

Restgruppen - hovedproblemet for en demokratisk uddannelsespolitik. DPT 8/1988, side 337-339.

Skoletræthed - ét fænomen, men forskellige problemer. DPT, 7/1988, side 308-309.

Markedskræfterne løser ikke problemerne med den sociale sortering. DTL-nyt, marts 1988, nr. 3.

En liberal erhvervsuddannelsesreform. DTL-nyt, febr. 1988, nr. 2, 6 sider.

1988 M

Uddannelsessystemet og erhvervsuddannelserne - historisk og aktuelt. (foredragsmanus, aug. 1988, RUC), 14 sider + diverse figurer og tabeller.

Ungdomsarbejdsløshed - uddannelsesproblem eller socialt problem? (foredragsmanus, april 1988), RUC, 8 sider + diverse over­heads.

1987 B

Er restgruppen væk - som Haarder påstår? (kronik i Politiken 15. juni 1987).

Haarders Frafald. (kommentar i Det Fri Aktuelt, 9. juni 1987).

1987 M

Notat om restgruppens aktuelle omfang - på baggrund af udviklingen inden for de almen gym­nasiale og grundlæggende erhvervsud­dannelser (dupl. maj 1987, RUC), 30 sider + diverse bilagstabel­ler

( se hertil også: Fagbevægelsen og de erhvervsrettede uddannelser - muligheder for en aktiv uddannelsespolitik. LO, oktober 1987).

Perspektiver i samordningen mellem uddannelsessystemet og arbejds­marke­det (dupl. juni 1987, RUC), 10 sider + diverse figurer.

Uddannelsessystemets samfundsmæssige funktioner, (foredragsmanus, sept. 1987, RUC), 11 sider + 8 overheads.

Skaber udviklingstendenserne i forholdet mellem uddannelses- og arbejds­markedspolitikken en øget restgruppe? (foredragsmanus, okt. 1987, RUC), 17 sider + diverse overheads.

1986 B

Bjergsted Kommunes Ungdomstilbudsordning - en evaluering, (sammen med andre). Bjergsted Kommune1986, 218 sider.

1986 M

De langtidsledige, uddannelsespolitikken og arbejdsmarkedsuddannelser­ne (oplæg til SID/KAD-kursus, jan. 1986, RUC), 12 sider + over­heads.

Flaskehalsproblemer mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarke­det? (foredragsmanus, april 1986, RUC), 8 sider + overheads.

1985 B

Wage-Labour and Polarization within Vocational Education in Denmark 1960-1980 (in AWork in the 1980's@, ed. By Bengt Ove Gustavs­son m.fl., Hampshire, England/Vermont, USA 1985) side 193-202.

1985 A

Hvad ændrer sig i uddannelsessystemet i Danmark. Vocatio­nal Training no. 17, 1985, CEDEFOP, Berlin. 12 sider.

1984 B

Udskoling og erhvervsforberedelse. (i ny revideret udg. af Muschinsky og Schnack: Pædagogisk Opslagsbog). København: Christian Ejlers' Forlag, side 309-317.

Restgruppen - et voksende socialt problem, (i UNGDOMSLIV - hvordan og hvilket? Socialpolitisk Forenings småskrift nr. 60). side 109-121

1984 M

Lønarbejdet og erhvervsuddannelsernes polarisering.(dupl. juni 1984, RUC), 17 sider.

1983 M

Den prøveforberedende voksenundervisning i uddannelsespolitisk perspek­tiv. (dupl. jan 1983, RUC), 6 sider.

Arbejderungdommens kulturer og skolen. (dupl. febr. 1983, RUC), 7 sider.

Erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet. (dupl. marts 1983, RUC), 16 s.

Udviklingstendenser i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. (for­e­drag på Den Kommunale Højskole. dupl. maj 1983, RUC), 7 sider + overheads.

Samspillet mellem undervisningens organisering og læreruddannelsens struktur i lyset af de økonomiske forhold, (diskussionsoplæg til Nordisk Konference om Læreruddannelse, Under­visningsministeriet, maj 1983) 4 sider + overheads.

Medbestemmelsens vilkår i uddannelsessystemet. (dupl. august 1983, RUC), 7 sider + overheads.

1982 B

Kortsigtet og langsigtet planlægning af udviklingen i arbejdsstyrkens kvalifi­kationsstruktur, (i Fremtidig arbejdskraftefterspørgsel,  red. Sven Illeris og Torben Pilegaard Jensen. Købemhavn: AKF), side 146-182.

1981 A

Voksenundervisning - politisk mobilisering eller mobilisering af intelligens­reserverne. Voksenud­dannelse 1981, nr. 2, side 4-8.

1981 M

Kan udviklingen i arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktionens kvalifi­kationskrav planlægges? (Papir til AKF-seminar nov. 1981), 37 sider.

1980 A

Polarization of the Qualification Structure of the Danish Labour Force: The Role of the Educatio­nal System in Post War Denmark. Acta Sociologica 1980, no. 2-3, side 157-172.

Velfærdsfordeling eller fordeling af arbejdskraft - Lavindkomstkommissio­nens analyser af efterkrigstidens uddannelsespolitik i Danmark. Økonomi og politik, 1980 nr. 4, side 353-373.

1980 M

Specialiseringstendensen inden for uddannelserne og polariseringen af arbejdsstyrkens kvalifika­tionsstruktur i Danmark 1960-78, (Arbejdspapir Institut for Uddannelsesforskning, RUC), 18 sider.

Materialer til LO's Landsskole-seminar ATeknologiudvikling og konsekven­ser for uddannelse og beskæftigelse@:

Tema 2: Uddannelserne og arbejds­markedet. (dupl. okt. 1980, RUC) 10 s.

Tema 4: Uddannelse og kvalifikationer. (dupl. nov. 1980, RUC), 10 sider.

1979 B

Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. Ar­bejdsnotat 4, Lavindkomstkommissionens Sekretariat, (offent­liggjort marts 1980, København), 419 sider + bilag.

En skole for et bedre samfund. (bidrag til U-90 - Ny kurs?, red. K.D. Wagner). København: Munksgaard, side 95-113.

Erhvervsuddannelserne og ungdomsarbejdsløsheden, (i Else Marie Kjerke­gaard, red.: AKravet er rigtigt arbejde@, Socialpolitisk Forenings Småskrifter 51, aug. 1979 ), side 32-40.

1979 M

Diskussionsoplæg om tilpasning mellem uddannelse og arbejdsliv. CUR-konference, okt. 1979, dupl. 15 sider. (Se synspunkter fremsat ved den af CUR afholdte mødedag vedr. tilpasning mellem uddannelse og arbejds­liv. den 23. okt. 1979. CUR, maj 1980), side 1-8.

1978 B

Utbildning och produktion. Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts, 172 sider.

Udskoling og erhvervsforberedelse, (i Pædagogisk Opslagsbog). København/Oslo: Christian Ejlers' Forlag, side 278-285.

Produktion, kvalifikation og arbejdsmarkedspolitik (red. og overs.). København: Munksgaard, 203 sider.

Uddannelsesplanlægningens elendighed - en kritik af U-90, (sammen med andre). København: Munksgaard, 205 sider.

1978 M

Diskussionsoplæg om forholdet mellem kvalifikation og arbejdsmarked, (i Arbejdspapirer til NFPF-kongressen i Aalborg oktober 1978).

1977 B

Uddannelsesøkonomi og politik (red. og overs.). København: Munksgaard, 165 sider.

Uddannelse og arbejde, (publiceret i Sociologiske perspektiver på arbejde og produktion i 70'ernes Dan­mark). København: Dansk Sociologforening, side 213-236.

1977 A

Integration af almen- og erhvervsuddannelse. Dansk pædagogisk tidsskrift 1977, nr. 4, s. 178-185.

Uddannelsespolitik i en kriseøkonomi. Uddannelse 1977, nr. 9, side 720-727.

1976 B

Uddannelse og produktion. København: Munksgaard, 158 sider + tabeller.

Kvalifikation og produktion. (i Fordeling, indkomstpolitik og arbejdsløshed i Norden (red. Peter Dencik). Roskilde Universitetsforlag, side 173-221.

1976 A

Fra langsigtet til kortsigtet uddannelsesplanlægning - i Vesttyskland. Ud­dannelse 1976, side 188-200.

1975 B

Sorteringsskolen - Nogle bidrag til den uddannelsespolitiske diskussion om 12 års enhedsskole og universitetscentre 1968-1973. Roskilde Universitetsforlag 1975, 208 sider.

1975 A

Uddannelsernes økonomiske funktion. Gymnasieskolen, 1975, side 260-266.

Uddannelse og den økonomiske udvikling. Dansk pædagogisk tidsskrift 1975, side 231-250.

Klassekampsperspektivet i de 16-19 åriges uddannelse. Dansk pædagogisk tidsskrift 1975, side 293-302.

Besparelser og uddannelsesøkonomi. Bixen, 1975/6, side 41-50.

1974 B

Lighedsproblemet i de 16-19 åriges uddannelse. In De 16-19 åriges uddannelsesproblemer (red. D. Ch. Chri­stensen). RUC 1974, side 162-176.

Skolereformer og uddannelsesøkomomi. Rapport fra RUC-symposium den 3.-7. december 1973, redigeret af Anders Mathiesen og Henning Salling Olesen. RUC, februar 1974.

Noget om de statslige uddannelsesundersøgelsers historie i Danmark siden 1945. Nordisk Forum, særtryk, 1974, 47 sider.

Klassesprog. Sociolingvistik og uddannelse - en antologi. (Redaktion og indledning - sammen med andre). København: Borgen.

1974 A

Skolereformer og konjunkturer. Politisk revy, nr. 247, side 14-19.

Proletarisk opdragelse i klassesamfundet. In Kontext særhæfte: Pædagogik i klassesamfundet, side 234-256.

1973 A

Noget om børn og sprog. Bixen nr. 6, 2. årg. 1973, side 15-23.

1972 B

Industrien vil splitte lærlingene med de nye uddannelser, (bidrag til Hvad en lærling kan bruges til - rapport om mesterlæren. Faglig Ungdom Odense 1972).

Hvis skolen fandtes. De 16-19 åriges uddannel­se i lokaliserings­politikken,(sammen med andre). Roskilde Universitetscenter, december 1972.

1971 A

Et lærestykke i politisk indoktrinering. I tillæg til Information, 14. maj 1971.

1970 B

Roskilde eller Ålborg - en dokumentation. In Peter Wivel og Johs. Nymark (red.): Det politiske universitet. Studenterrådet ved Københavns Universitet.

Uddannelsens sociale funktion. In Nils Bredsdorff og Peter Wivel (red.): Uddannelse og politik. København: Fremad.

1969 B

Hvorfor enhedsskole og tilvalgssystem? Nogle kendsgerninger om den sociale skævhed i skolens udvælgelsesproces. DSF publikation nr. 2, marts 1969.