Writing in the L2 classroom

Rania Warde & Nadia Kofod

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Resumé
Nærværende speciale tager udgangspunkt i danske gymnasieelevers udfordringer i skrivning i engelskfaget.
Tidligere EVA-rapporter fra 2003, 2005 og 2008 har vist, at danske elever har sværere ved engelsk skriftlighed end mundtligt engelsk. Rapporterne peger blandt andet på, at eleverne ikke har et tilstrækkeligt niveau ved indgangen til et nyt niveau og at lærerne oplever, at det er svært at løfte eleverne fra folkeskoleniveauet til gymnasieniveau. En rapport fra KU, 2014, viser ligeledes at der er en markant forskel på engelskfaget i grundskolen og gymnasiet i forhold til indhold, mål, metodiske valg og prøveformer. I folkeskolen betragtes engelsk som et kommunikationsfag med fokus på tekstforståelse, hvor der i gymnasiet vægtes andre færdigheder som fx tekstanalyse. På trods af, at EVA-rapporterne er forholdsvis ’gamle’, er der er stadig tegn på at det skriftlige arbejde nedprioriteres. Evalueringsrapporter af UVM, 2015 og 2016, af eksamen i engelsk på STX og HF, viser at eleverne udviser manglende kompetencer i deres skriftlige fremstilling.
Som folkeskolelærere og fremtidige gymnasielærere har været det i vores interesse at undersøge denne fortsatte problemstilling og se i hvilket omfang det stadig gør sig gældende. Vi valgte at lægge vores fokus på engelsk skriftlighed i gymnasiet, med fokus på STX. Vi mener, at det kan give et problem, at elever forlader folkeskolen med ringe skriftsproglige færdigheder, da disse elever muligvis vil opleve større udfordringer i gymnasiet, idet at de vil opleve en niveauforskel samt mere omfattende krav til faget engelsk.
For at belyse vores problemfelt har vi gjort brug af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi har interviewet to gymnasielærer fra to forskellige gymnasier i Nordsjælland angående de udfordringer de oplever, at deres elever møder i forhold til skriftlig engelsk. Derudover har vi uddelt et spørgeskema til 22 elever og yderligere interviewet to andre elever angående hvilke udfordringer de selv oplever, at de møder i skriftlig engelsk. Endvidere har vi udført en grammatisk test i en 2.g klasse. Resultaterne af vores empiriske data viste, at eleverne mødte udfordringer i deres skriftlige afleveringer, især i forhold til at skrive i non-fiktion genren. Yderligere udtrykte elever og lærere, at eleverne mangler sproglig bevidsthed og metasprog i forhold til grammatiske termer, hvilket vores grammatiske test også bekræftede. De udfordringer eleverne oplever at de møder, er især i relation til påvirkninger fra deres modersmål (dansk). Ydermere gav både elever og lærere udtryk for, at der er et stort spring mellem gymnasiet og folkeskolen, hvilket påvirker gruppesammensætningen i gymnasieklasserne og gør det svært for lærerne at tilrettelægge undervisningen så den tilgodeser den enkelte elev. Derudover oplever eleverne, at engelskfaget er anderledes i gymnasiet i forhold til folkeskolen; de synes at engelskfaget er blevet til det nye danskfag, da det rummer større krav end tidligere, hvilket gør at nogen elever mister motivationen for faget. Lærerne udtrykker at der er mange elever der vælger den gymnasiale uddannelse, som måske burde have valgt en anden uddannelsesretning.
I forhold til undervisningen giver både lærere og elever udtryk for at der er fokus på genre og grammatik, dog mener eleverne at grammatik bliver vægtet højere. Lærerne mener at de er bundet af eksamensformen, der påvirker deres undervisning, idet de føler sig nødsaget til at undervise på en bestemt måde for at forberede eleverne til studentereksamen.

Der er i august 2017 blevet indført en ny gymnasiereform, og det bliver spændende at se om den imødekommer nogle af de udfordringer vi i dette speciale har belyst.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 sep. 2017
Antal sider146
VejledereAnne Fabricius

Emneord

  • Skriftlig engelsk
  • gymnasie
  • L2 udfordringer