Verdens bedste folkeskole?

Sofie Hansen, Rasmus Holm, Daniel Erik Mortensen, Mikkel Rønnow Mouritzen, Alex Friis Nielsen, Simon Bjørn Nielsen & Emilie Sofie Rohr

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume ”Verdens bedste folkeskole?” Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvorvidt den forhenværende regerings førte politik har været udtryk for New Public Management, og hvordan dette har påvirket den danske folkeskole og dens rolle som en socialt inkluderende institution. Der vil være fokus på de sociale konsekvenser af udviklingen i perioden 2001-2011. Med udgangspunkt i teorier af Zygmunt Bauman, Robert Putnam og Bo Rothstein analyseres kvalitative interviews, lovændringer under VK-regeringen og relevant statistik. Projektet konkluderer, at dansk offentlig forvaltning og styring i 2001-2011 har været stærkt præget af NPM og, at folkeskoleområdet i denne periode i stigende grad er blevet markedsgjort. Dette konkluderes på baggrund af analyse af lovændringer, hvor der bl.a. foretages en sammenligning af disse med Christopher Hoods definition af NPM. Denne konklusion underbygges af udtalelser fra kvalitative interviews, som kommenterer udviklingen og dens både positive og negative konsekvenser. Ydermere konkluderes det, gennem analyse af kvalitative interviews og statistisk materiale, at ressourcestærke elever spiller en afgørende rolle for både det faglige og det sociale niveau på en skole. Som følge af de neoliberalistiske tiltag på området, er der sket en stigende social polarisering i folkeskolen, da ressourcestærke forældre i høj grad vælger svage folkeskoler fra. Folkeskolens socialt inkluderende funktion forringes altså. Abstract “Worlds best public school?” This paper examines if the politics of the previous government has been an expression of New Public Management (NPM) and how this have had an influence on the Danish public school and its role as a socially including institution. The focus will be on the social consequences of the development in the years 2001-2011. Qualitative interviews, legislative changes by the VK-government and relevant statistics are analysed, based on theories by Zygmunt Bauman, Robert Putnam and Bo Rothstein. The paper concludes that the Danish public management in the years 2001-2011 has been strongly influenced by NPM and that public schools in these years evolved more and more into something similar to the private market. This is concluded based on an analysis of legislative changes, where a comparison between these and Christopher Hood’s definition of NPM has been made. Statements from qualitative interviews commenting on the development and its positive and negative consequences support the conclusion. Furthermore, it is concluded, through analysis of qualitative interviews and statistics, that resourceful pupils are vital role to the educational as well as the social environment at public schools. As a result of the neo-liberalistic changes in the area, an increasing social polarisation has developed. This is a result of resourceful parents choosing private schools or strong public schools rather than weak public schools. The socially including function of the public school is hereby impaired.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2012
VejledereLuise Li Langergaard

Emneord

  • Folkeskole
  • New Public Management