Vejen til Recovery: Et studie af menneskers personlige erfaringer med at komme sig over psykiske udfordringer

Hannah Lou Harste, Signe Hansen & Maja Bøllemose Gammelgaard Jensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I specialeafhandlingen undersøges psykologiske og sundhedsfremmende implikationer for, hvorledes recoveryprocesser opleves hos brugere med psykiske udfordringer. Recovery er en efterhånden udbredt orientering i psykiatriske praksisser. Recovery oversættes på dansk med ‘at komme sig’, og hensigten hermed er, at brugeren sættes i centrum for sin egen recoveryproces. Forskning viser, at der eksisterer forskellige sundhedsforståelser. Dette udmønter sig i forskellige tilgange til, hvorledes brugeren kommer sig, samt forskellige definitioner af hvad recovery indebærer, og hvordan der arbejdes med recovery i praksis. Specialet tager udgangspunkt i en problematisering af, hvordan disse konfliktuerende betingelser influerer på brugeres oplevelser af recoveryprocessen. Der spørges derfor til, hvorledes der er mulighed for, at den enkelte bruger kan udleve og finde mening i sin personlige vej til recovery. Dette søges besvaret ved at undersøge, hvorledes brugeren skabes og skaber sig selv gennem recoveryprocessen. Brugernes narrativer om egne erfarede recoveryprocesser er genstand for analysen. Specialets empiriske materiale konstrueres derfor gennem kvalitative interviews med seks brugere, der befinder sig i en selvdefineret recoveryproces, samt to interviews med en underviser på et recoverykursus og en recoverykonsulent. Den metodologiske fremgangsmåde funderes i en videnskabsteoretisk tilgang mellem socialkonstruktivismen og hermeneutikken. Med en abduktiv tilgang tages der udgangspunkt i de empiriske forhold, som efterfølgende belyses i samspil med det valgte teoretiske begrebsapparat og hermeneutiske fortolkninger. Denne videnskabsteoretiske forståelseshorisont muliggør forskellige meningsperspektiver, som er centrale for at forstå brugernes oplevelser af deres recoveryprocesser. Hermed søges der en forståelse for hvordan brugernes meningstilskrivelser dels skabes gennem vores hermeneutiske fortolkninger og dels gennem diskursive fortolkningsrepertoirer.I analysen anvendes primært Michel Foucaults subjektforståelse og analytiske begreber om individets subjektiveringsproces til belysning af problemformuleringen. Der suppleres med relevante teoretikere, der både udfolder og videreudvikler hans begrebsapparat. Det analysestrategiske udgangspunkt er at forstå, hvordan brugernes italesættelser af selvforståelser og erfarede recoveryprocesser kan være udtryk for deres subjektivering og for de betingelser, som influerer på måden, de skaber mening i deres recovery. Analysen struktureres gennem fire analysetemaer, der udspringer af de empiriske udsagn og tilsammen besvarer problemformuleringen. I første analysetema: En bruger skabes & skaber sig selv, analyseres brugernes fortællinger om forskellige forhold, der får betydning for deres måde, hvorpå de forstår sig selv og deres recovery. I andet analysetema: Den dilemmafyldte tilblivelsesproces diskuteres og analyseres brugernes udsagn om forskellige dilemmaer og ambivalenser, der udspringer af subjektiveringspro-cessen. I temaet synliggøres det, hvorledes brugerne oplever muligheder og begrænsninger i deres recoveryproces. I analysens tredje tema: Konventionel behandling & personlige handlinger rejses der spørgsmål ved, hvordan disse dimensioner i subjektiveringen og brugernes subjektive praksisser kan forstås i sammenhæng med, hvorledes brugerne benytter sig af forskellige konkrete behandlinger og/eller handlinger på vejen til at komme sig. Fjerde analysetema: Et spørgsmål om frie handlemuligheder i brugernes recoveryprocesser opsamler ovenstående analyser og diskuterer, hvorvidt brugerne har frie valg- og handlemuligheder med henblik på at rette recoveryprocessen mod, hvad de oplever subjektiv mening i. Pointen er at udforske brugernes mulighedsbetingelser for at kunne tage magten over egen recoveryproces. Med specialet konkluderes det, at processen om at komme sig ikke alene kan beskrives ud fra objektive, målbare størrelser, men at det er altafgørende, at den subjektive oplevelse inkluderes – da vigtige elementer i oplevelsen af at komme sig ellers overses. Brugernes oplevede mening i recoveryprocessen er både konstrueret gennem diskursive normer og en subjektiv oplevet mening. Analysen giver et billede af, at betingelserne i subjektiveringen har potentiale for at åbne for handlemuligheder, som ligger udenfor de eksisterende praksissers forståelsesramme, men at potentialet kan være vanskeligt at indfri. Gennem analysen kommer det til udtryk, at det er den subjektive mening, der giver brugeren en oplevelse af at udleve en personlig recovery. Konklusionen peger på, at brugeren og dennes meningsperspektiv altid må ses i lyset af sociale forhold. Det er netop i samspillet mellem menneskets selvfortælling, omgivelserne og undersøgeren, at meningsformer skabes, og nye indsigter gøres mulig.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2016
Antal sider137
VejledereMari Holen & Bjarne Jacobsen

Emneord

 • recovery
 • psykologi
 • sundhedsfremme- og sundhedsstrategier
 • socialkonstruktivisme
 • hermeneutik
 • psykiatri
 • sundhedssystem
 • selvteknologi
 • michel foucault
 • hans-georg gadamer
 • sundhedsforståelser
 • psykisk sygdom
 • psykisk sårbarhed
 • brugererfaringer
 • personlig medicin
 • handlemuligheder
 • psykiske lidelser
 • governmentality
 • magt
 • diskurs
 • narrativ metode
 • kvalitativ forskning
 • selvforståelse