Unges livskvalitet efter en hjerneskade. En kvalitativ undersøgelse, af hvordan unge mennesker der har fået hjerneskade tidligt i livet får livskvalitet igen og om den rehabiliterende indsats har haft betydning for dette.

Ajla Bajramovic

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger unge mennesker som har fået traumatisk hjerneskade tidligt i livet. Formålet med nærværende speciale er, at forstå hvordan unge mennesker oplever deres livskvalitet og hvordan rehabiliteringsprocessen har påvirket dette.
Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt er en fænomenologisk-hermenutisk tilgang. Metodisk tager specialet afsæt i den kvalitative metode og er en kombination af henholdsvis det semistrukturede og det narrative interview, for at kunne give et indblik i informanternes perspektiver og det som de forstår som det vigtigste i forhold til deres nuværende livskvalitet.
Empirien er indsamlet på baggrund af et samarbejde med et højtspecialiseret neurorehabiliterings-bofællesskab, som gav mig muligheden for at interviewe deres tidligere beboere. Beboerne var alle i aldersgruppen mellem 15-35, da de fik deres hjerneskade. Empirien har jeg valgt at analysere ud fra Axel Honneths teori om anerkendelse gennem de tre sfærer samt det sundhedspædagogiske begreb handlekompetence, som blandt andet den danske professor Bjarne Bruun Jensen beskæftiger sig med.
Resultaterne fra analysen peger på, at de tidligere beboere anså sig selv som værende en aktiv part i deres rehabiliteringsproces, hvilket gav en gavnlig effekt i sidste ende. Yderligere viser analysen, at den anerkende tilgang har stor betydning for informanterne, hvilket var medvirkende til, at de i sidste ende har, kunne acceptere deres nye livssituation.
Et af de mange konsekvenser man som ny hjerneskadet må forholde sig til, er blandt andet at ens identitet udfordres og må derfor skabes på ny. Her vil særligt sundhedsprofesionelle have en rolle i rehabiliteringsprocessen, for dermed at kunne hjælpe de tidligere beboere med at skabe et liv de kan være stolte af, hvor beboerne efterfølgende selv kan udvikle sig personligt. Analysen indikerer yderligere, at en af metoderne til at sikre borgerindragelse er gennem handlekompetence, som på sigt også kan give de tidligere beboer mulighed for udvikling, grundet den opnåede indsigt i deres sygdom undervejs.
Dette speciales sigte er, at forstå unge menneskers oplevelser af, hvordan de får deres livskvalitet igen samt deres oplevelser af rehabiliteringsprocessen og hvad der har været særlig gavnligt i forløbet. Specialet forholder sig yderligere til, hvordan man som sundhedsprofessionel kan støtte beboeren i at opnå en tilfredsstillende livskvalitet.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jun. 2018
Antal sider70
VejledereCamilla Bernild

Emneord

  • Unge
  • hjerneskade
  • Ricour
  • livskvalitet
  • Honneth
  • handlekompetence