Udkastet til førtidspension- og fleksjobreformen i et CSR perspektiv

Simon Hertig

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Denne rapport vil beskæftige sig med udkastet til den nye førtidspension- og fleksjobreform – kaldet ”En del af fællesskabet. Reformen vil omhandle hvordan det rummelige arbejdsmarkeds vil blive påvirket af reformen. Det vil ske ved at placere Corporate Social Responsibility (CSR) skoler på en akse. Aksen vil blive laver ud fra Max Webers idealtypologier. Rapporten vil yderligere beskæftige sig med de bagvedliggende økonomiske argumenter. Dette vil primært være mikroøkonomisk incitamentskabelse for arbejdsgivere og arbejdstagere. Beskæftigelsespolitisk økonomi vil der blive redegjort for i kortere afsnit. De CSR skoler der vil blive redegjort for vil være den dogmatiske, den filantropiske, den dialogorienterede – opdelt i amerikansk og europæisk, samt den danske skole. Abstract This report will deal with the draft of the new early retirement and flex reform – called “ A part of the community.” The reform will address how the inclusive labor market will be affected by the reform. This will be done by placing Corporate Social Responsibility (CSR) schools on an axis. This axis will be made by using Max Weber´s ideal typologies. The report will furthermore deal with the underlying economic arguments. This will be primarily microeconomic incentive creation for employers and employees. Employment economics will be explained in short paragraphs. The CSR schools that will be explained are the dogmatic, the philanthropic, thee dialogue-oriented – divided into American and European, and the Danish school.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2012

Emneord

  • CSR
  • Flexreform