Udbredelse af Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i forhold til landskabslinier, arealanvendelse og jordart

Janne Rendtorrf & Sine Buck

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I takt med at vi oplever et større og større antal invasive arter, øges også opmærksomheden på disse, samt de problemer de kan medføre for både økosystemerne og for samfundet. Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) Somm. & Levier er an art der har fundets i Danmark gennem de sidste hundrede år. Det er en opportunistisk art med store sprednings- og konkurrenceevner, og den har således formået at sprede sig over det meste af landet. Flere steder har den skabt så store bestande, at det kræver en koordineret og langsigtet bekæmpelse at slippe af med disse igen. Problemet betragtes som værende så stort, at arten nu er omfattet af en bekendtgørelse, der skal medvirke til at effektivisere bekæmpelsen. I mange af landets kommuner registreres alle bestande af Kæmpe-bjørneklo med det formål at opstille en koordineret bekæmpelsesstrategi. I dette projekt analyseres udbredelsesdata fra tidligere Frederiksborg, Vejle og Viborg Amt i forhold til en række faktorer der afspejler både miljøskabte og menneskeskabte elementer i landskabet. Således undersøges sammenhængen mellem Kæmpe-bjørnekloens udbredelse i de nævnte amter og hhv. landskabslinier (vandløb og veje), arealanvendelse og jordarter. Alle analyser er foretaget vha. GIS. Undersøgelsen viser en stærk tilknytning til 2. ordens vandløb og store veje, hvilket tilskrives disse landskabsliniers rolle som spredningskorridorer. Ligeledes ses der en stærk tilknytning til vådarealer (moser og enge), samt til en række jordarter kategoriseret som tørv/dynd/marsk. Udover disse signifikante sammenhænge, ses der også en tendens, der viser at der findes en stor andel bestande i byzoner. En kombination af eksisterende viden om landskabet og registreringer af Kæmpe-bjørneklo kan således benyttes til at fastslå sammenhænge mellem arten og dens omgivelser. Denne type data vil videre kunne benyttes som et led i indsatsplaner for bekæmpelse, f.eks. ved udpegning af særlige risikoområder.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2008
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • Kæmpe-bjørneklo
  • invasive arter
  • GIS
  • landskab
  • spredning