Titel: Kampen mod monopoldannelse - Europa-Kommissionen Versus Google

Rikke Michaelsen, Stine Howard Christensen, Tira Høver Petersen, Rasmus Normann de Boer & Andreas Kriegbaum Søgaard Jensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume:
Med Google værende en af de mest, hvis ikke den mest dominerende tech-gigant på det globale marked, opstår der i verdens institutioner alvorlige bekymringer for virksomhedens domains.
Virksomhedens enorme tilstedeværelse sætter institutioner som Den Europæiske Union (EU) i en gennemgribende vanskelig situation, og spørgsmålet rejses.
Hvordan og til hvilken grad skal de regulere og kontrollere virksomheder, der galopere mod en monopollignende agenda?
Vanskeligheden i spørgsmålet ligger i kompleksiteten af EU, da unionen besidder en position, hvor den skal tilfredsstille medlemslandene samtidigt med, at den skal forsøge at forblive dominerende som institution på niveau med lignende institutioner.
I juli 2018 pålagde Europa-Kommissionen Google en massiv bøde på 4.34 milliarder euro – den største bøde nogensinde pålagt af unionen. For at forstå processen bag beslutningen er to aspekter nødvendige at analysere: Hvordan unionen fungerer samt analyse af beslutningsprocessen.
Ved brug af integrationsteorierne neofunktionalisme, liberal intergovernmentalisme
samt en teoretisk forståelse for multi-level governance, vil rapporten indeholde en analytisk

beskrivelse af EU. Formålet er at opnå en gennemgående forståelse for, hvordan unionen fungerer og agerer. Til sidst vil en policy-analyse indgå, som sammen med den integrationsteoretiske del vil arbejde mod en konklusion:
EU fungerer med en fordeling af magte, hvoraf Europa-Kommissionen fungerer som det overnationale organ. Selvom dette er tilfældet, findes der stadigvæk pres fra medlemslandene. Google-bøden er, i EU’s øjne, udtryk for at forsvare det indre marked fra fremmede monopolistiske trusler ved at håndhæve lovgivningen på konkurrenceområdet. Af den grund tjener de til fordel for aktører indenfor EU’s grænser, og man kan derfor konkludere, at den fungerer i medlemslandenes interesse.

Resume på engelsk (Abstract)
With Google arguably being one of the most, if not the most present tech behemoth on the global market, serious concerns about their dominance arise in the worlds institutions. The enormous presence of the company puts institutions like the European Union (EU) in a profoundly difficult position, and the question for them emerges:
How and to what extent should they regulate and control companies that gallop toward a monopoly-like looking agenda?
This question is difficult because of the complexity of the EU since it is in a position where it must please the member states while still trying to remain dominant as an institution on the scale of similar ones.
In July of 2018, the European Commission (EC) fined Google a massive 4.34 billion euros - the largest fine ever imposed by the institution. To understand the process of the decision, two aspects are essential to analyse: The workings of the union as well as an analysis of the decision-making process.
Using the integration theories of neofunctionalism, liberal intergovernmentalism as well as a theoretical understanding of multi-level governance, the report will include an analytic description of the EU. The achievement will be a comprehensive understanding of how the union acts. With the final policy analysis, the two analytical segments will work together to compose a conclusion:
The EU works on a multi-level scale wherein the EC works as the executive branch on the supranational level. Though this is the case, the pressure from the member states is still present. The Google fine is – in the view of the EU – an expression of defending the internal market from foreign monopolistic threats through law enforcement in the competitive sector. It therefore serves

as being favor of internal actors inside the union and the decision is therefore concluded to be in the member states’ interest.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider67
VejledereKasper Bering Liisberg

Emneord

  • EU
  • Europa-kommissionen
  • Konkurrence
  • Google