Tilværelsen som gymnasieelev: en undersøgelse af, hvorvidt nutidens gymnasieelever føler sig stressede og pressede i deres gymnasietilværelse

Louise Bach Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I specialeafhandlingen har jeg undersøgt tilværelsen som gymnasieelev i nutidens Danmark, samt hvorvidt eleverne føler sig henholdsvis stressede og pressede i gymnasietilværelsen. Flere kvantitative undersøgelser (#5 DGS 2013-2014, Bendtsen et al. 2014) omkring elevers trivsel i gymnasieskolen viser, at over halvdelen af de adspurgte elever i undersøgelserne tilkendegiver, at de er stressede eller pressede dagligt eller ofte i tilværelsen. Men hvad ligger til grund for elevernes svar? Er de virkelig stressede og lider af det? Eller lever de et fortravlet liv, som opleves stressende i øjeblikket? Undersøgelserne er ikke værdiløse, men resultaterne kan være vanskelige at fortolke, eftersom det er svært at få en konkret indsigt i og viden om, hvad de adspurgte elever lægger i betydningen at være eller at føle sig presset og stresset, når de tilkendegiver deres svar i en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra undersøgelserne forvandles desuden i mediebilledet som en realitet, altså at halvdelen af nutidens elever i gymnasieskolerne er stressede, hvilket både er problematisk, hvis det reelt forholder sig således, men også hvis medierne giver et misvisende billede af, hvordan det reelt forholder sig hos landets gymnasieelever. Dette berettiger en nærmere kvalitativ praksisundersøgelse af tilværelsen som gymnasieelev, og i hvilket omfang der er tale om, at nutidens gymnasieelever føler sig stresset eller presset, hvilket afhandlingen søger at belyse. Jeg tager det ikke for givet, at gymnasieelever er stressede eller pressede, men at de lever i en tid og i et samfund med incitament for at blive det.

Via deltagende observation i en gymnasieklasse samt enkeltmandsinterview med tre af klassens elever, hvor eleverne har taget billeder af, hvad de mener er karakteristisk for gymnasietilværelsen, kastes der nyt og nutidigt lys over tilværelsen som gymnasieelev fra et elevperspektiv. Specialeafhandlingen søger at favne flere forhold i elevernes tilværelse, som har indflydelse på, hvordan tilværelsen opleves. Hensigten med afhandlingen er ikke at studere stress-fænomenet isoleret, men at inkludere en række af de forhold, som spiller ind på elevernes oplevelse af tilværelsen, herunder de sociale relationer blandt klassens elever, karakters betydning, konkurrence i klassen, tidslige udfordringer, elevernes egne samt forældrenes forventninger til elevernes præstationer i gymnasieskolen. Det empiriske materiale behandles ud fra en eklektisk psykologisk teoriramme, der primært trækker på betragtninger inden for kritisk teori og kritisk psykologi.

Ud fra det empiriske materiale samt teoretiske psykologiske betragtninger kan jeg udlede, at eleverne befinder sig i et accelerations- og præstationssamfund, hvor de selv er med til at påvirke kulturen. Rosas antagelser om, at de sociale betingelser undergraver individets evne til selvbestemmelse, stemmer ikke overens med empirien, idet eleverne har mulighed for at påvirke nogle af de krav, de møder i gymnasietilværelsen. Fra et kritisk psykologisk perspektiv er eleverne ikke styret af de samfundsmæssige strukturer og betingelser i samme omfang, som Rosa hævder, da de med deres deltagelse i gymnasieskolen er med til at ændre egne betingelser for at handle i verden. Elevernes erfaringer med de kontekster, de befinder sig i, vidner om, at de er har en oplevelse af at være presset og dermed begrænset i deres frie viljer og handlinger, hvorved de i visse tilfælde og situationer frigør sig presset ved at sige fra og dermed handle anderledes, når presset bliver uoverskueligt og uoverkommeligt.

Tilværelsen som gymnasieelev er presset fra flere fronter. Presset udgør først og fremmest et forventningspres fra elevernes forældre, hvilket opleves som stressende for eleverne. Presset udgør også krav fra konkurrencestaten, idet eleverne oplever, at de konstant skal at være opdateret i undervisningen, samt præstere i gymnasieskolen for derved at gøre sig attraktive for arbejdsmarkedet. Disse krav bliver indoptaget og ligger dybt indlejret hos eleverne, som nu stiller individuelle og høje krav til sig selv om at præstere, hvilket skaber grobund for udmattelse. To af interviewpersonerne i afhandlingen giver udtryk for, at de i visse situationer i gymnasieskolen har en oplevelse af at føle ulyst, koncentrationsbesvær samt udmattelse grundet høje og uoverkommelige krav i tilværelsen. Det er ikke hensigten i afhandlingen at vurdere, om eleverne er stressede, men flere forhold i elevernes livsverden indikerer, at tilværelsen i visse situationer opleves stressende. I diskussionsdelen belyses en mulig håndtering af de udfordringer og problematikker, eleverne står over for i tilværelsen, herunder de karakterfri gymnasieklasser som løsningsforslag. Ydermere diskuteres der, at vi i samfundet kollektivt bør tale om og imødekomme tilværelsens udfordringer på en anden måde, end vi gør i dag, i hverdagslivet, i forskningsverdenen, i medierne og ude i gymnasieklasserne, så nutidens gymnasieelever kan træde ind i et nyt og bedre samfund.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2017
Antal sider74
VejledereBirgitte Elle

Emneord

  • gymnasieelev stress pres konkurrencestat