Teknologiske tiltag på bedriftsniveau til reduktion af ammoniakfordampning og nitratudvaskning fra svineproduktion

Benjamin Nauta Ibsen, Bjarke Stoltze Kaspersen, Thue Kramp, Christina Jacobsen & Frank Holmgaard

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Nærværende projekt omhandler teknologiske løsningsmuligheder til reduktion af svineproduktionens ammoniak- og nitrattab på bedriftsniveau. De behandlede tiltag er: v-formede gyllekanaler, gylleforsuring, kemisk scrubber, biologisk scrubber, gyllekøling samt øget anvendelse af nedfældning og efterafgrøder. Tiltagene vurderes ud fra et dualistisk kriterie, der indeholder en miljømæssig og en økonomisk dimension. Førstnævnte er fokuseret omkring den enkelte teknologis evne til at reducere N-tabet i de forskellige dele af N-kæden: stald, lager og mark, mens sidstnævnte tager udgangspunkt i en beregning af teknologiernes omkostningseffektivitet (prisen for ét kg reduceret N). Det økonomiske kriterie indeholder også en vurdering af teknologiernes tilgængelighed, dvs. i hvor høj grad implementering af teknologi vil påvirke nettooverskuddet på forskellige størrelser af bedrifter. Der foretages yderligere en opskalering af teknologiernes effekt til nationalt niveau under forudsætning af fuld implementering i svineproduktionen. Dette gøres ved at vurdere den potentielle kvælstofreduktion ved tiltagene enkeltvis og ved kombinationer, hvor flere teknologier implementeres samtidig. Der tages i denne del af analysen udgangspunkt i en fremskrivning af svineproduktionens kvælstoftab efter fuld implementering af Vandmiljøplan II og Ammoniakhandlingsplanen. Dette skyldes et ønske om at kunne vurdere, hvilke muligheder svineproduktion har for yderligere nedsættelse af kvælstoftabet efter implementering af planerne. Det konkluderes i rapporten, at teknologi i vid udstrækning kan reducere svineproduktionens tab af ammoniak, men at det er vanskeligt at begrænse nitratudvaskningen på bedriftsniveau. De mest optimale teknologier vurderes at være vformede gyllekanaler, gylleforsuring og kemisk scrubber samt 50 pct. nedfældning og 12 pct. efterafgrøder. De vformede gyllekanaler og gylleforsuring har den højeste omkostningseffektivitet, men implementering af gylleforsuring er forbundet med store etableringsomkostninger og er således mest tilgængelig for de største svinebedrifter (>6000 slagtesvin årligt). Opskaleringen viser, at de mest optimale teknologier kan reducere svineproduktionens NH3-emission med mellem 32 og 85 pct. i forhold til udgangspunktet. Det vil resultere i en mindskelse af det samlede landbrugs ammoniakemission på mellem 15 og 39 pct. Teknologiernes effektivitet på det samlede tab af NH3 og NO3- fra landbruget er begrænset til i størrelsesordenen 10 pct.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereHenning Schroll