Sundhedsfremme og socialpsykiatrien

Mette Bang Larsen, Neli Iwasa Weiss Hansen, Sarah Antonia Lillevang Andreasen & Cæcilie Neumann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Vi har ud fra en kritisk hermeneutisk videnskabelig position, undersøgt hvilke normer og rationaler der afspejler sig i udvalgte dokumenter, som vedrører sundhedsfremme og socialpsykiatri. Herfra har vi diskuteret hvordan disse normer og rationaler påvirker psykiatribrugeres mulighedsbetingelser for livskvalitet. Vi definerer livskvalitet som en del af det være sund ud fra det åbne sundhedsbegreb af Wackerhausen. Vi ser at mulighedsbetingelserne for livskvalitet, bliver begrænset i de normer, der kan medføre en indskrænkning i den enkelte brugers frihed til at definere egne mål med livet. Det ser vi bl.a. i de initiativer for sundhedsfremme og forebyggelse, der for den enkelte definerer hvilke mål der er vigtige. Vi ser ligeledes, at de økonomiske rationaler for sundhedsfremme i kommunen, kan medføre at der bliver fokuseret på initiativer, som bliver legitimeret igennem evidens. Kommunen skal bruge pengene 'fornuftigt', så derfor satser de på de initiativer som der 'virker'. Et eksempel på en norm, der fremmer mulighedsbetingelser for brugerens livskvalitet, er de normer som medarbejderne har i socialpsykiatrien. Blandt dem er der en norm om at fokusere på de mål og ønsker som den enkelte borger selv definerer. Abstract The purpose of this project is to examine, based on a critical hermeneutic position, which standards and norms, that is reflected in selected documents relating to health promotion and social psychiatry. From here, we have discussed how these standards and norms affect user's of the social psychiatry 'possibility-conditions' for 'quality of life'. We define 'quality of life', as a part of being healthy based on the 'open healthconcept' by Steen Wackerhausen. We concludes, that the possibility-conditions of 'quality of life', will be limited in those standards, that may lead to a reduction in the individual's freedom to define their own goals in life. We see such in the initiatives for health promotion and prevention for the individual defines what goals are important. We concludes also, that the economic standards for health promotion in the municipality, can lead to being focused on initiatives that are legitimized through evidence. The municipality must spend money 'wisely', so they rates on the initiatives which 'works'. An example of a standard that promotes the possibility-conditions for the user's quality of life, are the standards and norms that employees have in social psychiatry. Among them there is a norm to focus on the goals and desires as individuals define by themself.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereBodil Maria Pedersen

Emneord

  • Sundhedsfremme
  • Wackerhausen
  • dokumentanalyse
  • Socialpsykiatri