Sundhedsfremme i folkeskolen - sundhedsstrategi til reduktion af ulighed i sundhed: sundhedsstrategi til reduktion af ulighed i sundhed

Susanne Holst Egebjerg & Areeba Sahar Akbar

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med dette speciale er at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer den danske folkeskole har i arbejdet med sundhedsfremme og den lovpligtige sundhedsundervisning, og hvordan denne viden kan bidrage til udvikling af nationale og lokale strategier til reduktion af den sociale ulighed i sundhed. Til besvarelse af problemformuleringen har vi inddraget relevante undersøgelser om emnet, dokumentanalyse af relevante dokumenter for arbejdet med sundhedsfremme i folkeskolen samt kvalitative semistrukturerede interviews med en opgaveleder og en lærer på en skole i Gentofte Kommune samt en viceskoleleder og en lærer på en skole i Guldborgsund Kommune. Vi har anvendt teori om health literacy og settingsteori som teoretisk ramme for analysen af undersøgelsens empiri.
For de to skoler i Guldborgsund og Gentofte gælder, at de oplever tidspres og fravær af ledelsesmæssigt overblik og ansvar i forhold til det sundhedsstrategiske arbejde samt sundhedsundervisningen på skolerne. Dette fravær kan ses som et udtryk for utilstrækkelig public health literacy på skolerne. Kommunernes, skolernes og forældrenes socioøkonomiske baggrund har stor betydning for skolernes muligheder for at arbejde med sundhed. Skolen i Guldborgsund har svagere socioøkonomisk baggrund end skolen i Gentofte og dermed færre muligheder for at skabe sundhedsfremmende settings og fremme kritisk health literacy hos eleverne. Det betyder, at udvikling af sundhedsstrategier med fokus på en equity-tilgang, der adresserer de sociale determinanter for sundhed, kan bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Ansvaret for health equity bør ligge på statsligt niveau, og kommuner og skoler bør tildeles ressourcer efter behov med henblik på at få større mulighed for selv at tilrettelægge sundhedsarbejdet på skolerne.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 2018
Antal sider83
VejledereNicole Thualagant

Emneord

  • Sundhedshedfremme
  • Ulighed i sundhed
  • Health literacy
  • Settings
  • Equity
  • Folkeskolen