Succession of macroalgae on re-established stone reefs: Nøgleord: Makroalger, Succession, Kolonisering, Genopretning af stenrev, Samfundsstruktur, PRIMER-analyse

Lotte Knudsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt


Resumé
I de danske farvande forekommer stenrev kun spredt, og de udgør en lille del af de marine habitater. På trods heraf rummer de en stor andel af den marine biodiversitet og er meget produktive økosystemer. I 1900-tallet blev mange stenrev helt eller delvist fjernet ved stenfiskeri, men i de senere år er genopretning af stenrev blevet almindeligt i de danske farvande.
Makroalger er afhængige af f.eks. sten som voksested og mange af dem betragtes som ”økosystem-ingeniører”, fordi de opbygger og udgør habitater for mange andre arter. I dette speciale er koloniseringen og successionen af makroalger på genoprettede stenrev i Lille Bælt (Søbadet rev) og Flensborg Fjord (Poseidon rev) blevet undersøgt.
Undersøgelsen viste meget forskelligartede udviklinger af makroalge samfundene på de 2 stenrev, som er etablerede for hhv. 2 og 4 år siden. Det senest etablerede rev, Søbadet rev, var karakteriseret ved at have en lav artsdiversitet, men en høj biomasse og en stor andel af arter, der normalt findes på rev med senere successionsstadier. Poseidon rev havde en relativ høj artsdiversitet, men en lav biomasse og var domineret af pionerarter. De 2 forskellige udviklinger på revene viste, at andre faktorer end tid, spiller en vigtig rolle for makroalgers kolonisering og succession og at faktorerne sandsynligvis varierer på grund af revenes geografiske beliggenhed. En sammenligning med resultater fra en anden undersøgelse af makroalgesamfund på et genoprettet rev i et område med højere saltholdighed underbyggede dette. Sammenligninger med makroalge- sammensætningen på nærliggende naturlige stenrev indikerede, at disse algesamfund havde en markant anderledes struktur end de reetablerede rev. Sammenligningen indikerede også, at makroalgesamfundene på de reetablerede rev, som forventet, var langt fra deres stabile klimakssamfund.
Dette speciale viste, at successionen af makroalger på nyetableret substrat, som sten, kan følge meget forskellige veje, afhængig af de fysiske og biologiske forhold og af tilstedeværelsen af kilder til spredningen af alger fx sporer. Selv om makroalgesamfundene på de genoprettede rev i Lille Bælt og Flensborg Fjord stadig var på tidlige successions-stadier, vurderedes de at rumme betydelig økologisk værdi.
Der er kun foretaget få undersøgelser af makroalgers succession på reetablerede stenrev, og indtil videre er de alle, incl. denne, blevet foretaget på rev, der er etableret indenfor få år. Det er derfor vigtigt at yderligere undersøgelser laves for at få bredere og mere dækkende viden om makroalgers kolonisering og succession på disse nye voksesteder, bl.a. for at kunne rådgive om hvor og hvordan revene bedst genoprettes.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 sep. 2017
Antal sider66
VejledereMorten Foldager Pedersen

Emneord

  • Makroalger, Succession, Kolonisering, Genopretning af stenrev, Samfundsstruktur, PRIMER-analyse