Storby, natur og mennesker. Assistens Kirkegård og Nørrebroparken

Sofia Palner Kloch, Maria Stokkendal Hundahl, Matthew Daniali, Gry Alstrøm & Mikkel Zacho Storm

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Rapportens problemformulering lyder: “Hvordan er der nogle, der i højere grad er inkluderet eller ekskluderet fra de to grønne offentlige rum Assistens Kirkegård og Nørrebroparken?”. Eksklusion og inklusion undersøges ved, at afdække hvorvidt forskellige mennesker med for-skellige behov tilgodeses eller ikke. Derfor kan eksklusion af mennesker ske ved, at deres behov og ønsker ikke opfyldes.
For at undersøge dette emneområde har vi foretaget et komparativt casestudie af de grønne områder, Nørrebroparken og Assistens Kirkegård. Vi har undersøgt områderne ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og syv semistrukturerede livsverdensinterviews med personer, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen. Vi analyserer empirien ud fra Anne Knudsens teori om det romantiske natursyn og udvalgt teori af Jan Gehl, Doreen Massey og Zygmunt Bauman. Der-udover har vi benyttet sekundær empiri fra rapporten “Bynatur i hverdagslivet”. Analysen er skrevet i et samspil mellem empiri, teori og sekundær empiri med henblik på at undersøge, hvem der bruger Assistens Kirkegård og Nørrebroparken, hvordan de bruges, og hvilke ønsker der er til områderne. Dernæst undersøges, med fundament i ovenstående, hvordan fysiske og sociale rammer hænger sammen med, hvordan folk kan og vil bruge områderne.
Ud fra analysen diskuterer vi, hvorvidt socialt udsatte og hjemløse ekskluderes fra vores områ-der, da de ikke optræder i vores indhentede empiri. Dernæst diskuterer vi, hvordan Køben-havns Kommunes planer for bynatur kan have en social slagside og afslutningsvis, hvorvidt det er muligt at lave byrum, der inkluderer alle.
Vi kan konkludere, at der sker både en inklusion og eksklusion i Assistens Kirkegård og Nørre-broparken. Nørrebroparken kan siges at være inkluderende, da den kan rumme flere forskel-lige former for fællesskaber. Til gengæld skaber mødet mellem mange forskellige mennesker også konflikter, som ekskluderer andre. I Assistens Kirkegård kan man se, at brugerne er en relativ homogen gruppe, og at der eksisterer nogle normer omkring opførsel, som er med til at ekskludere dem, som ikke passer ind. De samme tendenser gør sig sandsynligvis også gældende i lignende grønne offentlige rum i København.
Slutteligt perspektiverer vi til, hvordan køn indgår i byrum forskelligt og om kvinder i højere grad ekskluderes end andre.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2018
Antal sider55
VejledereKarl Robert Isaksen

Emneord

  • Natur
  • Storby
  • Eksklusion
  • Inklusion