Stoleleg eller stopprøve? Gruppedannelsesprocessen på RUC i et kritisk perpsektiv

Majken Prip, Sofie Seier Maul, Frederik Høilund Christiansen & Jacob Ladefoged Birk

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Gennem ethvert semester på Roskilde Universitet (:RUC) er de studerende inddelt i grupper som fællesskab for semesterets gruppearbejder og ikke mindst semesterets problemorienterede projektarbejde, som tæller for halvdelen af semesterets ECTS-point.
Gruppeinddelingen foretages gennem en gruppedannelsesproces, og dette projekt belyser hvordan denne proces for nogen bliver en positiv oplevelse præget af faglig interesse og faglige samarbejdsrelationer og for andre en negativ oplevelse præget af kaos, ubehag og af at blive holdt udenfor.
Dette projekt tager et kritisk perspektiv på selve gruppedannelsesprocessen, og undersøger hvordan en kulturel udlægning af gruppedannelsen kan føre til en egentlig formel fortælling. Samtidig undersøges de studerendes oplevelse af gruppedannelsen, og dette sættes i relation til den identificerede formelle fortælling.
Det følger af projektets videnskabsteoretiske afsæt, at forbedringspotentialet for gruppedannelsen skal findes i problemerne, hvorfor projektet vil lægge fokus heri. Således giver dette projekt ikke en repræsentativ status på RUC, men nærmere en problemsøgning for at undersøge, hvor der kunne findes et forbedringspotentiale.
Undersøgelsen er fokuseret omkring 3. semester på den samfundsfaglige bacheloruddannelse (:Sambach) hvor der er foretaget spørgeskemaundersøgelse. Der er desuden lavet interviews med følgende udvalgte eksperter: universitetets rektor, Universitetets professor (Mso) i uddannelsespædagogik samt studielederen for SamBach.
Projektet belyser hvordan processen legitimeres formelt som en faglig læringsproces, men opleves i høj grad som en socialt funderet udvælgelsesproces - socialdarwinisme. Projektet afdækker den disharmoni der opstår mellem en formel fortælling og en oplevet fortælling, på baggrund af den kulturelle legitimering som finder sted i organisationen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider71
VejledereSusanne Klausen

Emneord

 • Gruppedannelse
 • Gruppedannelsesproces
 • Organisation
 • RUC
 • Projektpædagogik
 • PPL
 • Projektorienteret læring
 • Kultur
 • Kritisk Teori
 • Habermas
 • Schein
 • Hall
 • Socialdarwinisme
 • Deltagerstyring
 • Projektarbejde