Stedstilknytning i landlige forstadskommuner

Ida Bode, Carsten Cederholm & Thomas Madsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Projektet drejer sig om stedstilknytning i dag i landlige forstæder. At bo og leve i forstaden udtrykker og involverer moderne praksisser og livsformer som mobilitet, ikke-stedsbundethed og individualisering. Livet i forstaden involverer også, at leve med de rumlige strukturer, som planlægningen af forstaden bestemmer og skaber. En planlægning som også er moderne i sin tilrettelæggelse for det familiære, trygge og fællesskabsorienterede boliv, som en vigtig del af arbejdskraftens reproduktion. Det centrale spørgsmål, der rejses og bliver genstand for undersøgelse i specialet, går på, hvad disse forhold under moderniteten betyder for individets stedstilknytning. Udgangspunktet er ikke, at stedstilknytning er ved at forsvinde, som følge af mobilitet og individualisering. Derimod er udgangspunktet i forståelsen af stedstilknytning i dag, at der på den ene side kan eksistere lokal stedstilknytning under mobilitet og individualisering, i form af udstrakte og individualiserede tilhørsforhold til det lokale, (teorien om stedstilknytningens udlejring). På den anden side, at stedstilknytning i dag også kan være forbundet med lokalt forankrede typer af fællesskaber og relationer. Det antages i projektet, at en central grund til, at der kan eksistere disse to typer af stedstilknytninger i dag, er, at individet på den ene side tilpasser sig modernitetens krav og forventninger om mobilitet og individualisering (konkurrence); og at individet på den anden side er tilbageholdende og modsætter sig disse krav og forventninger, hvor det er muligt og passende for individet. Disse to modsatrettede praksisser hos individet er af sociolog Ulrich Beck beskrevet, som henholdsvis modernitet og mod-modernitet. Der ligger flere interessante formål og perspektiver til grund for, at der i projektet er stillet spørgsmål om betydningen af modernitetens forhold og betingelser for stedstilknytningen. På den ene side vil en undersøgelse af betydningen af mobilitet og individualisering for stedstilknytningen, kunne udgøre et centralt grundlag i en diskussion af, hvor fremskreden teorien om stedstilknytningens udlejring reelt set er i dag. Samme undersøgelse vil også sige noget om eksistensen af den mod-modernistiske tendens i samfundet i dag. På den anden side vil en undersøgelse af stedstilknytningen, under modernitetens forhold og vilkår, (som blandt andet tæller planlægningen for mobilitet og fællesskab), kunne bidrage til en diskussion om planlægningens effekt og betydning for individets stedstilknytning. Disse perspektiver på spørgsmålet om modernitetens betydning for stedstilknytning, belyser projektet gennem sit valg af metoder, i forhold til empiriindsamling og arbejdsspørgsmål. For det første er projektets empiriindsamling baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Et af projektets arbejdsspørgsmål går i den forbindelse på, hvad det kvantitative datamateriale kan påvise af sammenhænge, mellem mobilitet/individualisering og stedstilknytning. Denne fremgangsmåde er interessant, i forhold til at kunne belyse perspektivet, vedrørende modmodernitets- tendensen og udlejringsteorien. For det andet er projektets empiriindsamling baseret på et casestudie, i form af en udvalgt forstadskommune. Det dertilhørende arbejdsspørgsmål går på, hvad resultaterne fra denne case kan sige om karakteren af stedstilknytningen, i landlige forstadskommuner, i dag. I den forbindelse sker generaliseringen af resultaterne fra case-kommunens resultater, udfra en styrke-svaghed analyse, af områdets rumlige strukturer, i forhold til den type af stedstilknytning, som er forbundet med lokalt forankrede fællesskaber og relationer. Udover at bidrage til belysningen af perspektivet vedrørende mod-modernitets-tendensen og udlejringsteorien, vil denne fremgangsform stille skarpt, på betydningen af de planlægningsskabte rumlige strukturer for stedstilknytningen. Som følge heraf bliver det muligt, at diskutere betydningen af den aktuelle planlægningsindsats for stedstilknytning. Projektets data-materiale omfatter besvarelser fra 416 tilfældigt udvalgte borgere i Ølstykke kommune, svarende til en svar procent på 57 % (af 750 udsendt spørgeskemaer). På baggrund af dette kvantitative materielle, konkluderes det i projektet, at stedstilknytningen under moderniteten i de landlige forstæder, har en tvetydig karakter. Både den udstrakte og individualiserede stedstilknytningsform og den lokalt og kollektivt funderet stedstilknytningsform, eksisterer i dag på forskellige måder, (indenfor brug og diskurs). Derudover viser projektet også, at der ikke er nogen reel sammenhæng mellem mobilitet og udstrakt stedstilknytning, men at individet via sit valg af livsform vælger størrelsen på indflydelsen af moderniteten og herunder mobiliteten. Projektets resultater indikerer, at mod-modernitets tendensen er fremskreden på visse områder og at udlejringsteorierne er ”gode nok”, men at de ikke udgør hele individets stedstilknytning. Derudover antyder resultaterne, at målet med den kollektive og lokalsamfundsorienterede forstadsplanlægning forholdsvist indfries, og at de sociale strukturer ikke kun skyldes den fysiske planlægning. Resultaterne giver grundlag for at diskutere, hvorvidt den fysiske planlægning direkte kan gå ind og forme stedstilknytninger, baseret på fællesskab og det lokale. Spørgsmålet er, om ikke det i stor udstrækning kommer af sig selv og i sidste ende afgøres af individerne.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejlederePer Homann Jespersen & Lise Drewes