SSP-praktikeres oplevelse af det tværfaglige samarbejde om unge under 18 år.

Dina Foskjær

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Nærværende speciale undersøger tværfagligt SSP-samarbejde. Formålet med specialet er at belyse, hvordan en forebyggelseskonsulent og en pædagogisk leder oplever muligheder og begrænsninger i det tværfaglige SSP-samarbejde. Endvidere undersøges, hvorledes praktikerne finder den eksisterende intervention, SSP-samarbejdet, meningsfuldt. Undersøgelsen bygger på et casestudie i Frederikssund Kommune, gennem tre observationer af SSP-lokalmøder, interview med to praktikere (en forebyggelseskonsulent og en pædagogisk leder) samt interview med en SSP-koordinator og SSP Samrådets formand. Den empiriske analyse har afsæt i et kritisk-psykologisk perspektiv. For at operationalisere begreber, der optræder i tværfagligt SSP-samarbejde, optræder deltagelse, social praksis og konfliktuelt samarbejde. Begreberne præsenteres henholdsvis gennem Line Lerche Mørck, Klaus Holzkamp, Charlotte Højholt og Erik Axel. Ved bearbejdningen af analysen bliver forebyggelseskonsulentens og den pædagogiske leders oplevelse af betingelser diskuteret. De fremstår som både begrænsende og mulighedsgivende for det tværfaglige SSP-samarbejde. Et centralt tema i specialet er praktikernes mulighed for at argumentere fagligt og at have en forståelse for de andres faglighed i SSP-samarbejdet. Et andet centralt tema er strukturelle samfundsmæssige betingelser, der udgør en faktor for praktikernes deltagelse i det tværfaglige samarbejde og ses afgørende for den sociale praksis. Specialet berører temaet styringsteknologi, der i analysen medvirker til at belyse arbejdstidsaftalers muligheder og begrænsninger, samt skolefraværsregistreringer, der er et vigtigt redskab i SSP-samarbejdet i forhold til opsporing af mistrivsel hos børn og unge. Yderligere, fremhæves tre konklusioner fra specialet. En af konklusionerne i specialet er, at forebyggelseskonsulen-ten og den pædagogiske leder ikke mener, at det tværfaglige SSP-samarbejde fungerer efter sit potentiale, under begrænsende betingelser. En anden konklusion ud fra praktikernes oplevelse er, at de i det tværfaglige SSP-samarbejde er afhængige af hinanden i SSP-konstellationen for at kunne arbejde kriminalitetsforebyggende. Forebyggelseskonsulenten og den pædagogiske leder oplever det endvidere som mulighedsgivende og meningsfuldt set i forhold til deres arbejde. Yderligere konkluderes det, at praktikerne anskuer SSP-samarbejdet som mulighedsgivende i forhold til at få flere praktikeres faglige perspektiver på en børne-unge-sag.

UddannelserSociale Interventionsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2017
Antal sider165
VejledereTrine Østergaard Wulf-Andersen

Emneord

  • Tværsektorielt tværfagligtsamarbejde
  • Trivsel
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Samfundsmæssige betingelser og muligheder