Sportsforeningsliv: Et projekt om sportsforeningslivets betydning for unge og måden de oplever det på.

Simon A. Overgaard & Felix T. Egestad

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Sportsforeningsliv – Et projekt om sportsforeningslivets betydning for unge og måden de oplever det på. Projektet omhandler unge, og den måde de ser foreningsdeltagelse på. Hvad føler de, at de få ud af det, og hvilke kompetencer oplever de at få med sig? Til at belyse emnet, og til at svare på vores problemformulering, benytter vi relevante teorier og metoder. Vores fremgangsmåde er at foretage et fokusgruppeinterview med syv unge fra en sportsforening, kæde resultaterne sammen med eksisterende forskning på området, samt vores indsamlede teorier. Teorierne handler bl.a. om senmodernitet og identitet, social kapital (med fokus på bestemte forståelsesrammer og specifikke dimensioner), og socialiseringsprocesser. Disse teorier bliver analyseret sammen med resultaterne fra fokusgruppeinterviewet, og danner baggrund for en konklusion omkring, hvad unge synes de får ud af deltagelse i sportsforeningsliv? Sportsclubs – A project about sportsclubs impact on young people and the way they experience the impact. The project is circuling about young people, and the way they look at participation in a sportsclub. What do they feel it’s giving them, and which skill set do they believe to get by participation? To illuminate the subject, and to answer our thesis statement, we will use relevant theories and methods. Our approach to do this is to do an focus group interview with seven young people from a sportsclub, link the results together with existing research on the subject and our theories. The theories is about late modernism and identity, social capital (with focus on specific dimensions and realm of understanding), and socialisation. These theories will be analysed together with the results from the focus group interview, and it will finally end up in a conclusion about what young people think they get from paticipation in a sportsclub?

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2008
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Social kapital
  • Socialisering
  • Sportsforeningsliv
  • Unge