Social ulighed i det danske sundhedsvæsen - om mødet mellem læge og patient i den almene praksis: Social Inequality in Danish Healthcare - The Encounter Between The General Practitioner and Patient

Daniel Helø, David Meldgaard Houser & Monique Verdier Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Social ulighed i det danske sundhedsvæsen - om mødet mellem læge og patient i den almene praksis. Projektbeskrivelse: Følgende projektrapport søger at forklare de sociologiske mekanismer, der er med til at reproducere ulighed i sundhed inden for det danske sundhedsvæsens institutioner, herunder særligt i mødet mellem praktiserende læge og patient. Omdrejningspunktet for projektets analyse er et kvalitativt casestudie af mødet mellem læge og patient i den almene praksis. Casestudiets mål er at forklare betydningen af sociale forskelle mellem de deltagende aktører i forhold til reproduktionen af social ulighed i sundhed og behandling. Projektets teoretiske afsæt er Bourdieus teori om praksis. Afslutningsvis diskuteres det, om sundhedsvæsnets organisering i bredere forstand er med til at reproducere ulighed i sundhed. Det konkluderes, at en optimal behandling og konsultation er afhængig af besiddelsen af en vis sundhedskapital hos patienterne, hvilket bl.a. dækker over høj uddannelse, god sproglig og analytisk forståelse og ansvarstagen for egen situation. Endvidere konkluderes det, at der immanent i de sociale relationer mellem læger og patienter fra lavere socialgrupper eksisterer en symbolsk voldsudøvelse, der er med til at reproducere den sociale ulighed i det specifikke møde. Afslutningsvis understreges det, at det danske sundhedsvæsen synes at fordre en bestemt idealpatient. Personer fra lavere socialgrupper er i mindre grad i stand til at afkode de normer og praksisser, som efterspørges. Social Sciences Basic Studies 3rd semester – Project Èxam 2012 Project Title: Social Inequality in Danish Healthcare - the encounter between the general practitioner and patient. Abstract: This project seeks to examine the sociological mechanisms that reproduce social inequality within the Danish healthcare system, specifically focusing on the interaction between doctor and patient in the general practice. The project revolves around a qualitative case study on the encounter between the general practitioner and patients. The main focus of the case study is to explore the implications of social differences between the different agents regarding the reproduction of social inequality in healthcare. The theoretical foundation of the case study is Pierre Bourdieus theory of practice. In closing, it is discussed whether the organizational framework of the healthcare system in a broader sense contributes to the reproduction of social inequality in healthcare. It is concluded that a successful consultation is dependant on the possession of a health capital amongst the patients. The health capital is comprised of a high educational level, linguistic and analytical insight and the acknowledgement of personal responsibility concerning health and healthcare. Furthermore it is concluded that the symbolic violence that is exerted by doctors on patients from lower social classes is an inherent quality in the consultation. The symbolic violence contributes to the reproduction of the social inequality in healthcare. Finally it is concluded that the Danish healthcare system calls for a specific type of patient. Patients from lower social classes are not as likely to accommodate the dominating codes of practice in the healthcare system.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereSanne Lehmann

Emneord

  • Social
  • Sundhed
  • Ulighed