Sluseholmen - et studie af byrummets kvaliteter: Sluseholmen - a study of the urban space qualities

Karen Andrea Thorup, Yasmina Tolsgaard Kashani, Lena Juul Palsdorf, Jonas Petersen, Frederik Fenger Petersen, Philip Evers & Rasmus Linnemann Buggeskov

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Denne rapport tager udgangspunkt i et studie af Sluseholmen. Sluseholmen er det første færdigbyggede område af den nye bydel Teglholmen, der ligger i Sydhavnen, København. Problemstillingen i rapporten omhandler byrummet i Sluseholmen og hvorledes planlægningen bag området har bidraget til at skabe et velfungerende byrum. Der tages udgangspunkt i teoretiske positioner fra arkitekt Jan Gehl, og journalist og byplanlægningskritiker Jane Jacobs. Begge teoretikeres vinkel på byplanlægning retter sig mod det sociale liv i en bydel og hvordan indretningen af byen, arkitekturen og indbyggerne selv kan bidrage til at styrke det sociale liv i en bydel. Rapportens empiri er indsamlet gennem observationer i bydelen, samt interviews med beboere og brugere af området. Der gøres desuden brug af forskellige rapporter udarbejdet af Københavns Kommune. Empirien bruges til at besvare problemstillingen således: først undersøges der ved hjælp af Lokalplan nr. 310- 1&2 ”Teglværkshavnen”, hvordan Københavns Kommune ønskede at udforme Sluseholmen og hvordan dette stemmer overens med Jacobs’ og Gehls teorier. Efterfølgende undersøges det hvordan bydelens endelige udformning opfylder Jacobs’ og Gehls forudsætninger for hvad et godt byrum rummer. Dette gøres ved brug af observationer af området, interviews med beboerne og dokumentanalyse af en rapport fra Københavns Kommune, der evaluerer opførelsen og udformningen af Sluseholmen. Til sidst vil visionerne fra før byggeriets opførelse blive sat over for Sluseholmens udformning i dag, for på den måde at kunne konkludere hvordan byrummet i Sluseholmen opfylder Jacobs’ og Gehls forudsætninger for et godt byrum, samt på hvilken måde planlægningen har bidraget til dette. Undersøgelsen viser, at nogle af de forudsætninger for det gode byrum, som teorien foreskriver, opfyldes i Sluseholmen. Det er særligt herlighedsværdier, såsom vandet, arkitekturen og den menneskelige skala, der er lagt vægt på i planlægningen, og som er lykkedes i bydelen. Disse forudsætninger er prioriteret højere i planlægningen, hvilket bliver på bekostning af beboernes sikkerhed og tryghedsfølelse. For få butikker og mangel på udendørsaktiviteter, bevirker at udefrakommende ikke inviteres til at benytte området, og da der ikke er stor variation i lejlighederne, tiltrækker det primært en ensartet beboersammensætning. Diversitet er, ifølge teorierne, essentielt for et godt byrum og den levende by. Til trods for den manglende diversitet i beboersammensætningen, er beboerne i Sluseholmen tilfredse med det sociale liv og byrummet. Abstract This project report is a study on the basis of the area Sluseholmen. Sluseholmen is the first fully build area in the new district Teglholmen, which is a part of Sydhavn in Copenhagen. The research question in this report regards the urban spaces in Sluseholmen, and how planning has contributed to the creation of a successful urban space. In this project we make use of the theories of the architect Jan Gehl, and acclaimed journalist and city planning critic Jane Jacobs. Both theories focusses on the social life in a city or urban space, and how the planning of the city, the architecture and the residents themselves can contribute to strengthen the social life of a city. The empirical data of this report have been gathered through observations and interviews of the residents and other users of the area. A few reports regarding the design and construction of Sluseholmen, created by the Copenhagen Municipality, will also be used. The empirical data is used to answer the research question in the following way: First, to examine how Copenhagen Municipality wished to create Sluseholmen, and how this corresponds with the theories of Gehl and Jacobs. Secondly to examine the final form of the city, using the theories in regard to a successful city life as described by Gehl and Jacobs. By using observations of the area, interviews with the residents, and a document analysis of a report by Copenhagen Municipality which evaluates the construction and design, and the current form of Sluseholmen. Finally to examine the visions from before the construction, compared with Sluseholmen as seen today. That way, we aim towards a conclusion of how the urban space of Sluseholmen fulfil the conditions by Gehl and Jacobs for a successful urban space, and how the planning of Sluseholmen contributed to creating that space . This project report shows that Sluseholmen fulfil some of the conditions for a successful urban space as described in the theories. However, especially the enjoyment qualities such as the architecture, the canals and the human scale were prioritized and are fulfilled. These are prioritized at the cost of the residents’ safety. The lack of small stores and outdoor activities causes few reasons for visitors to spend time in the area, and the lack of variation in the apartments attracts a nearly homogeneous population. Diversity is according to Gehl’s and Jacobs’ theories essential for a successful urban space and the lively city. However the residents of Sluseholmen are pleased with the social life and the urban space, despite the lack of diversity.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2014
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • Byplanlægning
  • Gehl
  • Sluseholmen
  • Jacobs
  • Sydhavn