Selvledelse i Middelfart Sparekasse

Søren Christensen Walsted, Kathrine Kure, Katrine Fossum Thurø Møller, Monica Jonsgaard Larsen & Marie Gradman Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Selvledelse i Middelfart Sparekasse Denne projektrapport arbejder med Middelfart Sparekasse og deres brug af selvledelse. I denne projektrapport skitseres de konsekvenser der følger med brugen af selvledelse. Her bliver der set på konsekvenserne for medarbejdernes daglige arbejdsgang, deres privatliv og de samfunds¬økonomiske konsekvenser, der er for medarbejderne. Disse konsekvenser analyseres ved hjælp af et tværfagligt perspektiv på rapporten, der kommer gennem vores brug af sociologiske og økonomiske teorier. I projektrapporten benyttes sociologerne Richard Sennett og Zygmunt Baumans teorier om de nye arbejdsformer og konsekvenserne, der er fulgt med fremkomsten af disse. Disse teorier benyttes, i samspil med selvledelses teori, til at analysere de positive og negative konsekvenser, som brugen af selvledelse har for medarbejderne i Middelfart Sparekasses arbejdsliv og privatliv. Til at belyse de samfundsøkonomiske følger som selvledelse i Middelfart Sparekasse har, benytter vi os af PEST-analysen, som ser på alle aspekter i omverdenen, der påvirker medarbejderne i deres arbejde. Vores primære empiri består af tre interviews, foretaget med tre medarbejdere i Middelfart Sparekasse. Disse interviews har til formål at undersøge de tre medarbejderes opfattelse af det at arbejde med selvledelse og konsekvenserne af det. Som sekundær empiri er der indsamlet både kvantitative og kvalitative kilder. De kvantitative består både af statistiker over selvledelse generelt i Danmark og tal fra Middelfart Sparekasses socialetiske regnskab. De kvalitative kilder består både af interne og eksterne tekster om brugen af selvledelse og konsekvenserne heraf. Self-management in Middelfart Sparekasse This report deals with Middelfart Sparekasse and their use of self-management. This report will deal with the consequences of the use of self-management. There will be dealt with the consequences there is for the employees’ daily working procedure, their private life and the socio-economic consequences there is for the employees. These consequences will be analysed by means of a cross-curricular perspective on the report. This cross-curricular perspective comes through our use of both sociological and economical theories. This report uses the sociologists Richard Sennett and Zygmunt Baumans theories concerning the new working methods and the consequences, which follows the emergence of these. These theories are used in collaboration with self-management theory to analyse the positive and negative consequences of self-management for the employees in Middelfart Sparekasses working life and private life. In order to clarify/illustrate the social economic consequences that the use of self-management has, we will use the PEST-analyse which illustrates all the aspects in the outside world that can affect the employees in their work. Our primary empirical data consist of three interviews executed with three employees in Middelfart Sparekasse. The purpose of these interviews is to explore these three employees’ perception of working with self-management and the consequences of that. As secondary empirical data we have gathered both quantitative and qualitative sources. The quantitative consists of both statistics on self-management in Denmark generally and figures from Middelfart Sparekasses social ethical accounts. The qualitative sources consists of both internal and external texts regarding the use of self-management and the consequences hereof/of it.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2010
VejledereJonas Larsen

Emneord

  • PEST-analyse
  • Sennett
  • Hermeneutik
  • Middelfart
  • Bauman
  • fænomenologi
  • Selvledelse
  • Virksomhedskommunikation