Samskabeles - et sammensurium af muligheder og udfordringer: Et kvalitativt casestudie af samskabelse i Gentofte- og Roskilde Kommune

Lucas Alexander Rønne Kuhn, Magnus Udby Larsen, Mikkel Jerl Witzke, Alberte Christensen & Jarl Ørom Olesen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Formålet med denne rapport er at undersøge hvordan følgende sikres: en balance mellem de muligheder samskabelse indeholder for en øget borgerinddragelse og kommunernes anvendelse af samskabelse til at lette deres legitimitetsproblemer og øgede arbejdsbyrde? Metoden anvendt til at undersøge denne problemformulering som et multi-case studie, involverer en indsamling af kvalitativ data via to semistrukturerede interviewundersøgelser med relevante regerende eller ellers strategisk ansatte fra to forskellige kommuner: Gentofte og Roskilde. Derudover undersøges problemformuleringen med deres styrelsesvedtægter og et powerpoint vedrørende Gentofte kommunes politiske arbejdsform. Den indsamlede information fra ovenstående kilder analyseres herefter i relation til to teoretiske perspektiver som tilhører felterne sociologi og politologi. Den sociologiske teori inkluderer et udvalg af relevante terminologier enten konstrueret af- eller redefineret af sociolog Jürgen Habermas, mens den politologiske teori indeholder termerne demokratistrategi, samskabelse og input-output legitimitet samt netværks- og metastyring. Endelig diskuteres ovennævnte begreber med vores problemformulering in mente og i forbindelse med et antal af artikler for at opnå en konklusion på rapportens problemformulering.
Konklusionen lyder således: af problemfeltet fremgår det, at kommunerne i stigende grad har problemer relateret til mistillid og en større arbejdsbyrde som resultat af kommunesammenlægningerne. Begge disse problematikker kan lettes ved kommunens brug af samskabelse. Rapporten konkluderer desuden, at nogle af de vigtigste succeskriterier for bæredygtig samskabelse, er at sørge for, at borgerne føler sig hørte for at udbedre de legitimitetsproblemer, der kan opstå; samt at sørge for at civilsamfundet fremadrettet ønsker at deltage. Derudover er det centralt at kommunalbestyrelsen, har en dyb indsigt i deres lokalområde, således at de rigtige kvalifikationer og ressourcer fra civilsamfundet tages i brug, for at den øgede arbejdsbyrde kan lettes. I forlængelse af dette må kommunalbestyrelsen have for øje, at involveringsprocesser skal anskues som en investering i civilsamfundet og at denne investering skaber merværdi.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider57
VejledereEsben Holm Nielsen