Sønderborg - Den Lille Storby

Signe Rudå, Stine Lynge Mathisen, Frederik Fenger Petersen & Stine Poulsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Resume
Rapporten har til formål at undersøge, hvilke muligheder Sønderborg Kommune har for at vende kommunens negative befolkningstilvækst. Denne problematik blev aktualiseret på ny i forbindelse med regeringens udspil om udflytningen af statslige arbejdspladser i oktober 2015, hvor det blev besluttet at 392 arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen skulle flyttes til Augustenborg Slot i Sønderborg Kommune. Måden hvorpå dette håndteres i Sønderborg Kommune er påvirket af den historiske baggrund for kommunens nuværende strategiske planlægningspraksis. Den historiske baggrund, samt teorier om den kreative klasse (Richard Florida) og strategisk planlægning, er grundlaget for rapportens analytiske perspektiv på Sønderborg Kommunes brandingstrategier på kort sigt og på lang sigt. Metoder, der anvendes, er; narrativer og begreb, der benyttes til at sammenkæde empiri og teoretiske perspektiver, hvortil interview benyttes, som empirisk grundlag i belysning af casen, Sønderborg Kommune.
På kort sigt forsøger Sønderborg Kommune at motivere medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen til at flytte til kommunen, ved at brande sig på stedskvaliteter, der tiltrækker den kreative klasse. Dette understøttes af teoretiske perspektiver fra strategiske planlægning, der kontekstualisere rapportens problemstilling i en dansk kontekst. Efter en fremlæggelse af kommunens kortsigtede strategier erkendes det, at i spørgsmålet om bosætning er det i højere grad, de langsigtede perspektiver, der er afgørende for at vende den negative befolkningstilvækst. På den anden side er det en styrke for kommunen at være i tæt kontakt med erhvervsaktører for at opretholde den nuværende erhvervsstruktur, mens inddragelsen af andre aktører i lige så høj grad er essentiel for, at kommunens planlægning afspejler samfundsudviklingen. Yderligere vil der indgå en diskussion af, hvorvidt Sønderborg Kommune skal brande sig på kommunens realiteter, som blandt andet er en voksende andel af ældre, samt en vurdering af udvikling af de karakteristika der kendetegner den kreative klasse, som Florida teoretiserede tilbage i 2002. Det konkluderes at strategiske planer i Sønderborg Kommunes må integrere kort- men primært langsigtede perspektiver, for at opnå en positiv befolkningstilvækst. Kommunen kan med fordel forstærke det nuværende samarbejde med andre kommuner og aktører, for dermed at planlægge mere strategisk for bosætning, og samtidig agere proaktivt for at imødekomme samfundsudviklingen.


UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider70
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Sønderborg Kommune
  • Kreativ Klasse
  • Richard Florida
  • Strategisk Planlægning
  • Branding
  • Yderkommune
  • Stedsidentitet
  • Stedskvalitet