Resultatstyring i det danske politi

Jan Mosegaard, Ditte Lundkær Brudlykke, Josefine Niller Henning & Kevin Sundin Hjulmand

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager fat i, hvorvidt der er problemstillinger, som skal rejses i forbindelse en af de centrale aspekter styringsparadigmet New Public Management har medbragt, kontrakt- og resultatstyring. For at indkredse projektet om et mere konkret genstandsfelt har projektgruppen valgt, at fokusere på Politiets resultatkontraker og årsrapporter for året 2014. Denne indsnævring har genstandsfeltet har derfor ført til pågældende problemformulering: Hvilke udfordringer kan der opstå ved kontrakt- og resultatstyring i politiet, og i hvilket omfang påvirker disse udfordringer politiets incitament til at opfylde kontrakternes mål?
Som nævnt i første afsnit er denne måde, at drive offentlig virksomhed på udsprunget af New Public Management. Af den årsag bliver problemformuleringen også anskuet ud fra en teori, som ligeledes er udsprunget at dette styringsregime, Principal-Agent teorien. I dette projekt bruges principal-agent teorien til teoretisk, at analysere den måde principalen udformer sin kontrakt med agenten, og hvorledes agenten bevæger sig indenfor – de af principalen satte – rammer. I forlængelse af denne analyse, bliver kontrakterne ligeledes analyseret ud fra Transaktionsomkostningsteori. Denne teori benyttes til isolerer de negative og utilsigtede transaktionsomkostninger, som er forbundet med kontraktbaseret styring af en agent. Herefter vil dette blive diskuteret i et diskussionskapitel, hvor supplerende empiri bliver inddraget. Dette bliver gjort med henblik på, at sætte de teoretisk udledte elementer af resultat- og kontraktbaseret styring, i reel kontekst og dermed danne et virkelighedsbillede af det.
Gennem en teoretisk og diskuterende analyse af kontrakterne og årsrapporterne kan der konkluderes, at resultat- og kontraktstyring tilvejebringer flere signifikante udfordringer. Disse udfordringer i kontraktsamarbejdet mellem principal og agent opstår, fordi agenten handler egennyttigt eller der opstår informationsasymmetri. Overordnet set kan det konkluderes, at resultat- og kontraktstyring ikke har en entydig negativ effekt på politiets opgavevaretagelse.
I et perspektiveringsafsnit efter konklusionen vurderes der, hvilke andre veje dette projekt kunne have været gået, hvis der havde været andre til- og fravalg af teori og genstandsfelt. Ydermere vurderes der, hvad dette projekt har belyst som der kan arbejdes videre med.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 dec. 2016
Antal sider68
VejledereKirsten Bregn

Emneord

  • Politi
  • Kontraktstyring
  • NPM
  • Principal-agent