Repræsentativitet i de danske politiske ungdomspartier

Mike Pedersen, Sara Ellegaard, Jacob Skytte Bensby, Magnus Vincents Fischer, Maureen Hymøller & Nicholas Prüsse Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport undersøger sammenhængen mellem medlemmerne af de danske politiske ungdomspartiers baggrund og deres politiske deltagelse i relation til den proportionale repræsentation. Bourdieus kapitalteori og Martinussens teori omkring politiske ressourcer og barrierer anvendes i forbindelse med vores egen kvantitative survey med det formål at afdække de politiske ungdomspartiers medlemmers baggrund. Til at analysere konsekvenserne af ungdomspartiernes baggrundsmæssige komposition i relation til proportional repræsentation i ungdomspartierne samt det danske parlament, har vi brugt repræsentationsteori af Pitkin. Til at diskutere hvorvidt proportional repræsentation er relevant eller ej, har vi udført kvalitative interviews for at få forskellige syn på dette. Disse interviews kobles ligeledes sammen med Martinussens teori om politisk fremmedgørelse med det formål at beskrive hvilke faktorer, der influerer unge menneskers syn på politik og omfanget af deres politiske deltagelse. Endvidere anvendes forskellige teorier og empiriske studier til at give forskellige forklaringer på underrepræsentationen af kvinder i politik.<br/><br/>Denne projektrapport konkluderer, at ungdomspartierne består af en relativt homogen gruppe af mennesker med mange politiske ressourcer. Medlemmerne har en høj grad af social kapital, til dels fordi, at de har mange venner og deltager i organisationer. Med hensyn til kulturel kapital, har medlemmerne en udbredt politisk viden og er bedre uddannet end den resterende befolkning. Dette er også tilfældet i relation til deres økonomisk kapital, idet at højere sociale klasser er overrepræsenteret i ungdomspartierne. Politiske barrierer spiller en rolle i den generelle politiske deltagelse blandt kvinder og ikke-vestlige etniske grupper, grundet at begge gruppe er underrepræsenterede i ungdomspartierne.<br/><br/>60% af det danske parlaments politikere har en fortid i et ungdomsparti, og derfor kan der findes et lignende baggrundsmæssigt mønster i dette. Denne komposition af det danske parlament kan være problematisk i relation til den proportionale repræsentation, da visse grupper i befolkningen bliver underrepræsenteret, og deres politiske holdninger derfor ikke nødvendigvis bliver ivaretaget. Endvidere udtrykker alle vores interviews, at enten nogle eller samtlige aspekter af proportional repræsentation er betydningsfuldt.<br/>

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider90
VejledereKristian Lau Nielsen

Keywords

  • Unge i politik
  • Politik
  • Repræsentation
  • Politisk fremmedgørelse
  • Ungdomspartier