Randzoneloven - En undersøgelse af Landbrug og Fødevarers og Danmarks Naturfredningsforenings påvirkning af de politiske beslutningsprocesser: Randzoneloven - An examination of Landbrug og Fødevarers and Danmarks Naturfredningsforenings influence on the political decisionmaking

Philip Ramgil Hadberg, Jonatan Ingemann Mollerup, Mico Green Elvig, Mads Morell, Jeppe Kramer Jørgensen & Rune Askgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport har vi ønsket at undersøge interesseorganisationers påvirkning på politiske beslutningsprocesser i Danmark. Vi har med et kritisk hermeneutisk perspektiv arbejdet med en overordnet fordom om, at store interesseorganisationer får mere indflydelse på beslutningsprocesserne i kraft af deres samlede ressourcer. Vi har taget udgangspunkt i en case om randzoneloven, hvor vi stiller skarpt på interesseorganisationernes indflydelsesstrategier for at kunne påvirke lovgivningen til fordel for de repræsenterede interesser. For at undersøge nævnte problemstilling har vi foretaget interviews med eksperter og relevante aktører, herunder repræsentanter fra interesseorganisationer og centraladministrationen samt dokumentanalyse af lovtekster og høringssvar fra organisationerne. Vores teoretiske grundlag for projektet er institutionel teori, teori om magt samt teorier om forholdet mellem stat og interesseorganisationer. Ovennævnte empiri og teori bidrager løbende i processen til nye delforståelser af helhedsforståelsen om emnet, og ud fra horisontsammensmeltningen kan vi udlede nye erkendelser qua vores nye viden. Vi arbejder ud fra tre arenaer, der forstås som indflydelseskanaler for interesseorganisationerne. Samtidig anser vi de tre arenaer som tre institutioner med hver deres muligheder indenfor de institutionelle rammer. De tre arenaer er henholdsvis medierne, forvaltningen og parlamentet. I projektet er hver arena bundet op til hver deres analytiske delundersøgelse. Disse sammenkobles i diskussionsafsnittet, hvor vi forsøger at kortlægge, hvordan organisationerne har arbejdet på tværs af institutionerne for at få en samlet forståelse for interesseorganisationernes indflydelsesstrategi på lovgivningen om randzoner. I projektet kom vi ud fra vores teori og empiri frem til, at interesseorganisationerne forvalter deres ressourcer strategisk i de tre arenaer med henblik på at maksimere indflydelsen, så det kommer de repræsenterede medlemmer til gode. Da de korporative strukturer i forvaltningsarenaen nedbrydes, betyder det, at parlamentsarenaen bliver stadig mere afgørende, hvor interesseorganisationernes ressourcer har stor betydning.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2016
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Danmarks Naturfredningsforening
  • interesseorganisationer
  • Netværksanalyse
  • Institutioner
  • Korporatisme
  • Landbrug og Fødevarer