Præstationskultur på et dansk topgymnasium: - med afsæt 3.G-elever

Christiane Færregaard Sørensen, Anne Sofie Amalie Routhe Hasselgaard, Jakob Valentin Stein Pedersen, Sabrina Usto & Kathrine Theede Brodersen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

De seneste 20 år har der på mange måder været et øget konkurrence- og præstationsfokus i det danske uddannelsessystem. Dette er blandt andet kommet til udtryk i debatter om PISA tests, akademikerledighed, ny karakterskala og bonusordninger, stress og depressionsramte 12-tals piger og optagelseskrav på ungdomsuddannelser. Konstant bliver der fra politisk side italesat vigtigheden af, at danske unge til fulde udnytter deres uddannelsesmæssige potentiale, gøres omstillingsparate og konkurrencedygtige, således de hurtigst muligt kan indtage en plads på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Gymnasiereformen i 2005 førte til oprettelsen af nye faglige profiler for de gymnasiale uddannelser samt etableringen af en række nye studieretninger. Danske gymnasieelever er siden blevet konfronteret med et øget antal af individuelle valgmuligheder i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres eget uddannelses- og karriereforløb. Ligeledes er nutidens gymnasieelever i stigende grad blevet ansvarliggjort i forhold til egen læring og tanker om fremtiden (Bøje et al. 2007). Ifølge en ny forskningsrapport om ’Stress i Gymnasiet’ fra Aarhus Universitet presser kampen om karakterer gymnasieelever så meget, at 55 pct. af 2.G-eleverne ligger helt i toppen af stress-skalaen, hvilket går ud over deres sociale liv og fører til øget frafald og psykisk sygdom (Nielsen & Colding 2017). Spørgsmålet er derfor ikke, hvorvidt denne konkurrence- og præstationskultur påvirker nutidens gymnasieelever, for det peger forskningen på, at den gør. Nærværende undersøgelse er gennemført med fokus på, hvordan gymnasieeleverne tackler udfordringerne ved at gå i gymnasiet. Hvordan søger nutidens gymnasieelever at indfri deres egne ambitioner såvel som de samfundsskabte forventninger? Hvilken indflydelse spiller elevernes forventninger og ambitioner for deres måder at handle på og foretage faglige og sociale prioriteringer i gymnasiet?
I undersøgelsen besvares derfor følgende: hvorvidt eksisterer der en udpræget præstationskultur på Aurehøj Gymnasium, og hvorledes kommer denne til udtryk blandt gymnasiets 3.G-elever?
Der tages i undersøgelsen udgangspunkt i Aurehøj Gymnasium (AU) som en ekstrem case grundet de særlige socio-økonomiske forhold, det høje uddannelsesniveau i området og det høje karaktergennemsnit. Empiriindsamlingen har fundet sted på AU, hvor der er foretaget interviews med 12 3.G-elever fra to forskellige studieretninger samt et interview med vicerektor Kasper Rolskov.
Projektet tager teoretisk afsæt i Hartmut Rosas diagnosticering af accelerationssamfundet, hvor der eksisterer et øget krav til individets optimering i hverdagslivet, hvilket kan have individuelle konsekvenser for blandt andet AUs elever. Ydermere inddrages Thomas Ziehes syn på nutidens individualiseringsprocesser, hvilket bidrager med perspektiver til at forstå, hvordan gymnasieeleverne på AU både kan opleve øget handlefrihed og ansvarliggørelse, men samtidig også være underlagt en række institutionelle krav og forventninger.
I projektet konkluderes det, at der eksisterer en udpræget præstationskultur på AU, der er særligt forankret i karaktererne. AUs elever har generelt høje faglige ambitioner, og de har på mange måder accepteret præstationspresset og internaliseret de faglige forventninger, de støder på i dagligdagen. Disse forventninger hænger uløseligt sammen med de socio-økonomiske forhold i nærområdet. Eleverne har både kort- og langsigtede strategier for at håndtere det tidspres, de ligger under for. I forhold til elevernes uddannelses- og karriereplanlægning anlægger de en fremtidssikret strategi ved at stræbe efter de høje karakterer og dermed opnå “frit valg på alle hylder”. Eleverne formes i udpræget grad af hvad de tror, der forventer af dem. Deres prioriteringer i hverdagen bliver derfor påvirket af søgen efter det gode liv, hvor det handler om at præstere ud fra det, der anses som normalen. Eleverne udtrykker dog en generel tilfredshed med, at både lærere og elever er fagligt seriøse, og de anser AU som værende et tolerant og rummeligt gymnasium - til trods for den lidt for udprægede karakterdyrkelse.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider56
VejledereHanne Marlene Dahl

Emneord

  • gymnasie
  • elite
  • præstation
  • pres
  • konkurrence
  • elever
  • præstationspres
  • strategi
  • prioriteringer